Regulamin przyznawania odznak i godności PTS

 

Przyjęty uchwałą Zarządu Głównego PTS w dniu 26.X.2012 r. w Krakowie.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Odznaka członka PTS wyobraża trapez z napisem PTS nałożony na trójkąt o barwie granatowej.

§2

Odznaka członka PTS jest zewnętrznym wyrazem przynależności jej posiadacza do towarzystwa naukowego lekarzy dentystów i stomatologów (zwanego dalej Towarzystwem); jest również wyrazem zobowiązującym do udziału w przejawach życia i działalności w zakresie określonym statutem Towarzystwa.

§3

Prawo do noszenia odznaki członka PTS ma każda osoba fizyczna, która może wykazać się legitymacją, stwierdzającą aktualną przynależność do Towarzystwa.

§4

Honorowa Odznaka PTS wyobraża trapez z napisem PTS nałożony na trójkąt o barwach narodowych.

 

HONOROWE ODZNAKI PTS

§5

Oprócz odznaki, o której mowa w § 1, ustanawia się Honorowe Odznaki PTS: Srebrną i Złotą.

 

ZASADY NADAWANIA HONOROWYCH ODZNAK PTS

§6

Srebrną Odznakę Honorową może otrzymać członek Towarzystwa, który:

 1. przynajmniejj przez 4 lata pełnił funkcje w organach PTS, na szczeblu koła, oddziału, sekcji lub Zarządu Głównego, wykazując inicjatywę i sumienność w pracy.
 2. wydatnie przyczynił się do rozwoju Towarzystwa i jego osiągnięć przez konsekwentny i trwały udział w realizacji celów PTS.

§7

Złotą Odznakę Honorową może otrzymać członek Towarzystwa za:

 1. przynajmniej 8-letnie pełnienie funkcji w ogniwach organizacyjnych PTS (co najmniej w zarządzie oddziału lub sekcji) i wykazanie się konkretnymi osiągnięciami w realizacji programowych lub organizacyjnych zadań PTS.
 2. wydatne przyczynianie się do rozwoju nauki lub lecznictwa społecznego, wprowadzanie nowych, ulepszonych i unowocześnionych metod postępowania lekarskiego, popularyzowanie zdobyczy z zakresu stomatologii.

§8

Warunkiem przyznania Złotej Odznaki Honorowej jest uprzednio otrzymanie Srebrnej Odznaki Honorowej przez osobę podaną do odznaczenia. Od tej zasady mogą być stosowane wyjątki na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Głównego PTS.

§9

Złota Odznaka Honorowa może być nadana po upływie 4 lat od uzyskania Srebrnej Odznaki Honorowej.

§10

Honorowa Odznaka PTS może być nadana również obywatelom innego państwa.

 

KOMPETENCJA W NADAWANIU
SREBRNEJ I ZŁOTEJ ODZNAKI HONOROWEJ PTS

§11

 1. Odznaki Honorowe nadaje Zarząd Główny PTS na wniosek zarządu właściwego oddziału, sekcji lub Zarządu Głównego PTS.
 2. Członkom Prezydium Zarządu Głównego Odznaki Honorowe PTS mogą być nadane na wniosek Plenarnego Zebrania Zarządu Głównego PTS lub zarządu właściwego oddziału, którego kandydat do odznaki jest członkiem.

§12

 1. Wręczenie Odznak Honorowych PTS dokonuje Prezes Zarządu Głównego PTS albo w jego imieniu jeden z członków Prezydium Zarządu Głównego PTS.
 2. Wręczenie odznaki powinno mieć charakter uroczysty, mobilizujący do dalszej pracy dla dobra nauki i Służby Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej. Przy wręczeniu odznaki podkreśla się zasługi położone przez wyróżnionego.
 3. Wręczenie odznaki obejmuje wręczenie odznaki i dokumentu jej nadania.

 

GODNOŚCI I MEDALE PTS

§11

Godnościami Towarzystwa są:

a)     Godność Bene Meritus - zasłużony dla PTS

b)     Honorowa Godność Członka Korespondenta

c)      Medal Za Zasługi Dla Stomatologii Polskiej

d)     Godność Członka Honorowego

e)      Godność Prezydenta Honorowego PTS

§12

Godność Bene Meritus – zasłużony dla PTS, nadawana być może członkom PTS za przynajmniej 15- letnią pracę w organach PTS, której efekty wpłynęły korzystnie na realizację statutowych celów Towarzystwa, a w szczególności w zakresie działalności szkoleniowej i naukowej, a także organizacyjnej na szczeblu Zarządu Głównego, oddziału lub sekcji.

§13

Lekarze (lekarze dentyści, lekarze stomatolodzy), obywatele państw obcych mogą otrzymywać Honorową Godność Członka Korespondenta PTS za:

 1. zasługi w rozwoju i pogłębianiu współpracy z PTS właściwego towarzystwa lub innej jednostki we własnym kraju.
 2. popularyzację osiągnięć polskiej stomatologii za granicą.
 3. czynny udział w życiu PTS.

§14

Medal Za Zasługi Dla Stomatologii Polskiej otrzymać mogą osoby fizyczne lub osoby prawne, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju stomatologii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§15

Godność Członka Honorowego, będąca najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa, może być nadana osobie fizycznej za wybitne i wyjątkowe zasługi dla Towarzystwa i dla rozwoju nauk stomatologicznych. '

§16

Godność Bene Meritus i Honorowa Godność Członka Korespondenta nadawana jest na wniosek Zarządu Głównego, zarządu oddziału lub sekcji - Plenum Zarządu Głównego PTS.

§17

Medal Za Zasługi Dla Stomatologii Polskiej nadaje Plenum Zarządu Głównego PTS.

§18

Godność Członka Honorowego na wniosek Zarządu Głównego, zarządu sekcji lub oddziału nadaje Walne Zebranie Delegatów PTS, w wyjątkowych wypadkach Plenum Zarządu Głównego PTS.

§19

Godność Honorowego Prezydenta PTS może otrzymać ustępujący Prezydent Towarzystwa. O przyznaniu godności decyduje głosowanie Plenum Zarządu Głównego PTS.

§20

Wzory dyplomów godności PTS stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

§21

Wręczenie dyplomu odbywa się, w sposób uroczysty, na sympozjum, konferencji lub zjeździe albo na walnym zebraniu oddziału lub na walnym zebraniu delegatów PTS.

 

EWIDENCJA NADANYCH ODZNAK I GODNOŚCI HONOROWYCH PTS

§22

 1. Nadanie odznaki lub godności odnotowuje się w aktach Towarzystwa wyróżnionego, do których dołącza się odpis dokumentu nadania.
 2. Imienny rejestr wyróżnionych odznaką lub godnością prowadzi biuro Zarządu Głównego PTS.
 3. Do rejestru wpisuje się :

a)     liczbę porządkową

b)     numer odznaki

c)     datę przyznania odznaki

d)     nazwisko i imię wyróżnionego

e)     miejsce zamieszkania

f)      uwagi.

 1. Właściwą liczbę porządkową rejestru wpisuje się do dokumentu, w którym nadano odznakę honorową jako numer rejestracyjny tego dokumentu.

 

UTRATA I POZBAWIENIE ODZNAKI LUB GODNOŚCI HONOROWEJ PTS

§23

 1. Utrata odznaki lub godności i unieważnienie właściwego dokumentu następuje w razie skazania odznaczonego na karę utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz w przypadku skreślenia odznaczonego z listy członków Towarzystwa na skutek prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego.
 2. Zarząd Główny PTS. na wniosek zarządu oddziału lub sekcji, może pozbawić odznaki lub godności i unieważnić właściwy dokument przyznający odznakę, jeżeli nadanie odznaki oparte było na fałszywych danych.
 3. Pozbawienie odznaki odnotowuje się w rejestrze odznak i na odpisie dokumentu odznaki, znajdujących się w aktach wyróżnionego właściwą odznaką.

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE ZGUBIENIA ODZNAKI HONOROWEJ PTS
LUB DOKUMENTU ODZNAKI.

§24

 1. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki, wyróżniony tą odznaką obowiązany jest zawiadomić o tym w terminie 7 dni właściwą terytorialnie jednostkę PTS, która występuje bezzwłocznie do Zarządu Głównego PTS o odnotowanie zguby (zniszczenia lub kradzieży). Odnotowanie dokonuje się w rejestrze odznak w rubryce „Uwagi” przy nazwisku wyróżnionego.
 2. Przepis pkt 1 nie obowiązuje wyróżnionego Odznaką Honorową obywateli zagranicznych.
 3. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki lub dokumentu odznaki, może nastąpić wydanie nowej odznaki i duplikatu dokumentu po uprzednim złożeniu odpowiedniego oświadczenia na piśmie o utracie odznaki lub dokumentu. Za duplikat odznaki pobiera się od zainteresowanego opłatę w wysokości kosztu własnego. Duplikat dokumentu odznaki odnotowuje się w rejestrze odznak.

 

TRYB I TERMIN WPROWADZENIA REGULAMINU W ŻYCIE 

§25

 1. Wprowadzanie w życie regulaminu zleca się Prezydium Zarządu Głównego PTS.
 2. Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 26 października 2012 r.
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Prezydium Zarządu Głównego PTS w dniu 26 października 2012 r. w Krakowie.