Statut PTS
Pobierz Statut w pdf - pdf
 

Statut

Polskiego Towarzystwa

Stomatologicznego

Kraków 2014

  

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu w skrócie – „PTS”, jest towarzystwem naukowym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

2. Nazwa PTS ma odpowiednik w języku angielskim „POLISH DENTAL ASSOCIATION”.

§ 2

1. Terenem działalności PTS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i obszar poza granicami kraju.

2. Siedzibą Zarządu Głównego PTS jest Kraków.

§ 3

PTS może tworzyć Oddziały i Sekcje Specjalistyczne oraz Koła Terenowe na zasadach określonych
w dalszych postanowieniach statutu.

§ 4

Działalność PTS opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz utworzonego na zlecenie Zarządu Głównego biura Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 5

Celem PTS jest:

1) rozwijanie wiedzy medycznej w zakresie dyscyplin stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy;

2) inicjowanie nowych problemów medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym;

3) podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy dentystów przez kształcenie i doskonalenie kadr medycznych w zakresie stomatologii;

4) kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego;

5) udział w organizowaniu opieki stomatologicznej;

6) popularyzacja wiedzy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty zdrowotnej
w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego;

7) współdziałanie z innymi organizacjami w sprawach zawodowych lekarzy dentystów.

§ 6

PTS realizuje swoje cele przez:

1) organizowanie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, wykładów, kursów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych;

2) działalność wydawniczą;

3) ogłaszanie konkursów na opracowywanie ważniejszych zagadnień z zakresu stomatologii oraz przyznawanie nagród za te opracowania;

4) wystawy, pokazy, wycieczki naukowe itp.;

5) kontakty i współpracę z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz uczestniczenie członków PTS w zjazdach i konferencjach międzynarodowych;

6) wymienne staże naukowo-szkoleniowe z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi;

7) prenumeratę naukowych czasopism zagranicznych;

8) inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy stomatologicznej;

9) reprezentowanie członków PTS wobec władz państwowych, administracyjnych
i samorządowych  w sprawach zawodowych.

§ 7

1. Organami prasowymi PTS są: “Journal of Stomatology” („Czasopismo Stomatologiczne”)
i „Protetyka Stomatologiczna” (“Prosthodontics”).

2. Członkowie Towarzystwa otrzymują bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji czasopism – organów prasowych PTS w ramach przynależności do PTS.

3. Pod patronatem PTS lub z rekomendacji PTS wydawane mogą być również inne czasopisma naukowe, naukowo-szkoleniowe, periodyki, monografie.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkami PTS mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

2. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

3. Członkiem zwyczajnym może być lekarz dentysta lub lekarz innej specjalności, student oraz każda osoba, która posiada wykształcenie akademickie, uznaje cele PTS, zobowiązuje się przestrzegać jego statutu i pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów PTS. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów PTS.

1) O przyjęciu do PTS decyduje właściwy Zarząd Oddziału lub Prezydium ZG-PTS zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu lub członków Prezydium ZG-PTS po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji o przystąpieniu do PTS;

2) W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych służy kandydatowi prawo odwołania się do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub cudzoziemiec) szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub stomatologii polskiej.

1) Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Delegatów PTS na wniosek Zarządu Głównego;

2) Szczegółowe kryteria oraz postępowanie związane z nadaniem godności członka honorowego określa odrębny regulamin.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zamierza przyczynić się do rozwoju Towarzystwa poprzez zadeklarowanie składki rocznej.

1) Przyjęcie na członka wspierającego dokonuje Prezydium Zarządu Głównego;

2) Członkowie wspierający wpisywani są na listę członków wspierających;

3) Lista członków wspierających jest corocznie przedstawiana w czasopismach PTS;

4) W przypadku, gdy przyjęcie na członka wspierającego PTS następuje z inicjatywy jednostki organizacyjnej PTS Zarząd Główny przekazuje jej 70 % uzyskanej składki rocznej.

§ 9

1. Za zasługi dla Towarzystwa przyznaje się następujące wyróżnienia:

1) Godności: członka honorowego oraz członka zasłużonego – „Bene Meritus”;

2) Odznaki honorowe – złote, srebrne i medale;

2. Sekcje PTS mogą ustanowić własne wyróżnienia, po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.

3. Godność członka zasłużonego „Bene Meritus” może być nadawana osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub stomatologii polskiej przez Zarząd Główny PTS.

4. Odznaki honorowe i medale przyznaje Prezydium Zarządu Głównego.

5. Tryb przyznawania wyróżnień określa odrębny regulamin.

§ 10

1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:

1) uczestniczenia we wszelkich formach działalności PTS;

2) czynnego i biernego wyboru do władz PTS;

3) korzystania z pomocy PTS;

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTS.

2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach PTS.

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz PTS.

§ 11

1. Członkowie są zobowiązani:

1) uczestniczyć w realizacji celów PTS;

2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTS;

3) uiścić opłatę wpisową oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Emeryci i studenci opłacają składki w wysokości 20% obowiązującej składki członkowskiej.

§ 12

1. Członkostwo PTS wygasa przez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, do właściwego Zarządu Oddziału, bądź do Zarządu Głównego PTS;

2) skreślenie z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu nie opłacania składek członkowskich,
po uprzednim pisemnym trzykrotnym upomnieniu. Upomnienie powinno nastąpić na koniec pierwszego miesiąca nieopłaconej składki, kwartału i półrocza. Brak wpłaty do końca czerwca upoważnia do dokonania skreślenia z listy członków PTS o czym Oddział niezwłocznie powiadamia ZG-PTS. Składka
za dany rok powinna być wniesiona do końca roku poprzedzającego.

3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź zastosowanie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;

5) śmierć członka oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu Oddziału w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTS, którego uchwała w tej sprawie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Organy PTS

§ 13

1. Organami PTS są:

1) Walne Zebranie Delegatów;

2) Zarząd Główny;

3) Prezydium Zarządu Głównego;

4) Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego;

5) Główna Komisja Rewizyjna;

6) Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja organów PTS trwa 4 lata.

3. Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Generalny, Skarbnik Generalny Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą pełnić funkcje nieprzerwanie tylko przez dwie kolejne kadencje.

A. Walne Zebranie Delegatów

§ 14

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PTS.

2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

2) zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania;

3) uchwalenie programów działalności PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i delegatów;

6) wybór – w głosowaniu tajnym bezwzględną większością (liczba całkowita większa od połowy i tej połowie najbliższa) głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów
(tj. osób uprawnionych do głosowania) – Prezydenta i – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów – Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

7) uchwalanie zmian statutu;

8) ustalanie zasad finansowania działalności Towarzystwa;

9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych PTS;

10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania PTS;

11) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz PTS.

§ 16

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Prezydium Zarządu Głównego raz na 4 lata.

2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów i proponowanym porządku obrad Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia delegatów pisemnie, co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 17

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane:

1) na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego;

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów Oddziałów PTS.

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 18

W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach Oddziałów PTS na czas trwania kadencji Walnego Zebrania Delegatów wskazanego w § 13 ust. 2 (w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków Oddziału),

2) z głosem doradczym – członkowie Prezydium Zarządu Głównego i osoby zaproszone.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów (z zastrzeżeniem § 15 pkt 6 i § 61 ust. 1) w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie lub
w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych, przy czym drugi termin nie ma zastosowania do uchwał o zmianie statutu
i rozwiązaniu PTS, o których mowa w § 61 ust. 1. oraz w § 15 pkt 6 i pkt 10.

B. Zarząd Główny

§ 20

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: członkowie Prezydium Zarządu Głównego, Prezesi Oddziałów
i Sekcji Specjalistycznych PTS, redaktorzy naczelni “Journal of Stomatology” („Czasopisma Stomatologicznego”) i „Protetyki Stomatologicznej” (“Prosthodontics”) i redaktorzy naczelni innych czasopism wydawanych pod patronatem PTS.

2. W pracach Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Przewodniczący, Prezesi lub Prezydenci (lub osoby przez nich wyznaczone) innych Towarzystw, Towarzystw Naukowych, Korporacji Zawodowych współpracujących z PTS.

§ 21

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów;

2) opracowywanie planów działalności i budżetu PTS oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych PTS, ustalanie wysokości składek członkowskich
i wpisowego oraz zasad finansowania działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

4) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego;

5) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności;

6) powoływanie i rozwiązywanie (z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 8) Oddziałów oraz nadzorowanie
ich działalności;

7) zatwierdzanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla zarządów Oddziałów i Sekcji;

8) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PTS w innych organizacjach;

9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego;

10) dotowanie działalności Oddziałów i Sekcji;

11) nadawanie godności członka zasłużonego „Bene Meritus” oraz wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego;

12) organizowanie w czasie kadencji Zarządu Głównego Kongresu Naukowego Stomatologów Polskich – z uwzględnieniem jubileuszy PTS.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów w przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.

C. Prezydium Zarządu Głównego

§ 23

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

1) Prezydent PTS;

2) 3 Wiceprezydentów;

3) Sekretarz Generalny i jego Zastępca;

4) Skarbnik Generalny i jego Zastępca;

5) Członkowie Zarządu.

2. Prezydium Zarządu Głównego liczy do 23 osób.

3. W razie gdy skład Prezydium ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu
do 1/3 części, na czas do końca kadencji, z wyjątkiem stanowiska Prezydenta, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują pozostali członkowie Prezydium.

4.W pracach Prezydium Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym: redaktor Naczelny “Journal of Stomatology” („Czasopisma Stomatologicznego”), redaktor naczelny „Protetyki Stomatologicznej” (“Prosthodontics”) oraz Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
i Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 24

Do zakresu działalności Prezydium Zarządu Głównego należy:

1) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

2) zatwierdzanie opracowanych projektów planów działalności i budżetu PTS;

3) zawieszanie uchwał zarządów Oddziałów i Sekcji, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz PTS;

4) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów;

5) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji problemowych;

6) reprezentowanie PTS na zewnątrz;

7) nadawanie Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PTS oraz medali PTS;

8) przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność naukową, szkoleniową i organizacyjną (na wniosek powołanej w tym celu komisji nagród PTS);

9) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu;

10) powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych czasopism będących organami prasowymi PTS;

11) zatwierdzenie nadawanych, przez Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego PTS, znaków akceptacji PTS firmom i produktom mającym szczególne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej – na podstawie uchwały.

§ 25

1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTS odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.

D. Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego PTS

§ 251

1. Ścisłe Prezydium Zarządy Głównego PTS działa pomiędzy zebraniami Prezydium Zarządu Głównego PTS.

2. W skład Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego PTS wchodzi:

1) Prezydent PTS;

2) Honorowy Prezydent PTS;

3) 3 Wiceprezydentów;

4) Sekretarz Generalny PTS i jego Zastępca;

5) Skarbnik Generalny PTS i jego Zastępca;

6) Członek;

7) Główny Księgowy PTS z głosem doradczym.

3. Uchwały Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.

§ 252

1. Do zakresu działalności Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego PTS

należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością PTS;

2) bezpośredni nadzór, koordynacja i kontrolowanie działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu PTS;

4) reprezentowanie PTS na zewnątrz;

5) nadawanie znaków rekomendacji PTS wydarzeniom i publikacjom naukowym, szkoleniowym
i naukowo-szkoleniowym;

6) nadawanie znaków akceptacji PTS firmom i produktom mającym szczególne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej – na podstawie uchwały.

E. Główna Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PTS.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

3. W razie gdy liczba członków Głównej Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu na czas do końca kadencji może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

§ 27

Do zakresu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej PTS;

2) kontrola opłacania składek członkowskich;

3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności
i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

4) przedstawienie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności PTS;

5) uchwalenie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

6) zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

§ 28

1. Kontrola całokształtu działalności PTS odbywa się co najmniej raz do roku.

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos osoby, która przewodniczy obradom.

F. Główny Sąd Koleżeński

§ 29

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej 3-osobowym. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego składu orzekającego.

3. W razie gdy liczba członków Głównego Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jego pozostali członkowie.

§ 30

Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków oraz spraw organów PTS dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał PTS, oraz sporów powstałych na tle działalności PTS,

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów,

3) nadzorowanie działalności Sądów Koleżeńskich Oddziałów.

§ 31

1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z PTS.

2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Sądu w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia na piśmie.

Rozdział V

Oddziały PTS

§ 32

1. Oddział PTS może być utworzony lub rozwiązany (z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 8) przez Zarząd Główny z jego własnej inicjatywy lub z inicjatywy co najmniej 50 lekarzy dentystów, zamieszkałych
w jednym lub kilku sąsiednich województwach.

2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

Organy Oddziału

§ 33

1. Organami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału;

3) Prezydium Zarządu Oddziału;

4) Komisja Rewizyjna Oddziału;

5) Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

3. Prezes Zarządu Oddziału może pełnić funkcję tylko przez kolejne 2 kadencje.

A. Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 34

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału PTS.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 35

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

2) zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału;

3) uchwalenie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków Oddziału;

6) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa, Prezydium Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie PTS;

7) podejmowanie na szczeblu Oddziału uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości któregoś z organów Oddziału PTS;

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału PTS.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata.

3. O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału i proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków i Zarząd Główny PTS co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 36

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest:

1) na żądanie Zarządu Głównego;

2) na podstawie uchwały Zarządu Oddziału;

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków PTS zrzeszonych w Oddziale.

2. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały.

§ 37

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

1) z głosem decydującym – członkowie PTS zrzeszeni w Oddziale;

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub
w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych.

B. Zarząd Oddziału

§ 38

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: Prezydium oraz Przewodniczący Kół Terenowych Oddziału.

2. W Oddziałach nie mających Kół Terenowych, funkcję Zarządu Oddziału pełni Prezydium Zarządu Oddziału, (patrz § 41).

3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału i Przewodniczący Kół Sekcji działających na terenie Oddziału.

§ 39

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) prowadzenie działalności naukowo – szkoleniowej przez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, kursów itp., nie rzadziej niż 6 razy w roku;

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych organów naczelnych PTS;

3) uchwalanie planów działalności Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny;

5) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Oddziału;

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału;

7) powoływanie – na okres kadencji – zespołów do realizacji celów PTS;

8) powoływanie i rozwiązywanie Kół Terenowych Oddziału;

9) wspieranie finansowe kół Sekcji działających na terenie Oddziału.

§ 40

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez jego prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Oddziału.

C. Prezydium Zarządu Oddziału

§ 41

1. W skład Prezydium Zarządu Oddziału wchodzą:

1) Prezes;

2) Wiceprezes;

3) Sekretarz i jego Zastępca;

4) Skarbnik i jego Zastępca;

5) Członkowie zarządu.

2. Prezydium Zarządu Oddziału liczy do 11 osób.

3. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje bieżącą pracą Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Oddziału.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

5. W pracach Prezydium Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału, oraz – w razie prowadzenia przez Oddział działalności wydawniczej – redaktor wydawnictwa.

6. W przypadku zaistnienia wakatu w trakcie trwania kadencji, Prezydium Zarządu Oddziału ma prawo uzupełniać swój skład w 1/3 części, poprzez wybranie nowych członków Prezydium, z wyjątkiem obsady stanowiska Prezesa. Prezydium dokonuje uzupełnienia składu po przedstawieniu uzasadnienia swojej decyzji na posiedzeniu plenarnym Zarządu.

7. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Oddziału należy kierowanie bieżącą działalnością Oddziału.

D. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 42

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału oraz działających na jego terenie Kół Terenowych.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego
i Sekretarza.

3. W razie gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

§ 43

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności gospodarki finansowej Oddziału;

2) kontrola opłacania składek członkowskich;

3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;

4) przedstawienie Zarządowi Oddziału i jego prezydium wniosków w sprawie działalności Oddziału.

2. Kontrola całokształtu działalności Oddziału odbywa się co najmniej 2 razy w roku.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

E. Sąd Koleżeński Oddziału

§ 44

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego
i Sekretarza.

2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w pełnym składzie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

3. W razie, gdy liczba członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jego pozostali członkowie.

§ 45

Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy członków oraz sprawy organów Oddziału i Kół Terenowych Oddziału, dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów
i uchwał PTS oraz sporów powstałych na tle działalności PTS.

§ 46

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z PTS.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

Koła Terenowe Oddziałów PTS

§ 47

1. Z inicjatywy, co najmniej 20 członków PTS może być utworzone Koło Terenowe, grupujące osoby zamieszkałe na danym terenie.

2. O utworzeniu, zakresie działania i rozwiązaniu Koła Terenowego decyduje Zarząd odpowiedniego Oddziału PTS.

3. Celem Koła Terenowego jest intensyfikacja działalności towarzystwa na danym terenie.

W działalności tej Koło korzysta z pomocy Oddziału PTS.

4. O sposobie finansowania działalności Koła Terenowego decyduje Zarząd danego Oddziału.

5. Kołem Terenowym kieruje Przewodniczący wybierany przez członków koła większością głosów
w obecności co najmniej połowy liczby członków koła raz na 4 lata. Przewodniczący wchodzi w skład Zarządu Oddziału. W pozostałym zakresie Koło Terenowe podlega organom odpowiedniego Oddziału PTS.

ROZDZIAŁ VI

Sekcje Specjalistyczne PTS

§ 48

Sekcja Specjalistyczna (zwana w postanowieniach Statutu także „Sekcją” lub „Sekcją PTS”) może być utworzona lub rozwiązana przez Zarząd Główny z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 lekarzy dentystów. Sekcja grupuje członków interesujących się daną dziedziną stomatologii.

§ 49

1. Członkiem zwyczajnym sekcji może być członek PTS interesujący się daną specjalnością stomatologiczną. O przyjęciu decyduje właściwy Zarząd Sekcji zwykłą większością głosów.

2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Sekcji, służy kandydatowi prawo odwoływania się do Zarządu Głównego PTS.

3. Członkostwo w sekcji wygasa przez:

1) dobrowolne wystąpienie z Sekcji lub PTS zgłoszone na piśmie;

2) skreślenie z listy członków następuje w myśl § 12 ust.1 p. 2;

3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź zastosowanie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;

5) śmierć członka.

Organy Sekcji

§ 50

1. Organami Sekcji są:

1) Walne Zebranie Delegatów Sekcji;

2) Zarząd Sekcji;

3) Komisja Rewizyjna Sekcji.

2. Kadencja organów Sekcji PTS trwa 4 lata.

3. Prezes Zarządu Sekcji może pełnić funkcję nieprzerwanie tylko przez 2 kadencje.


A. Walne Zebranie Członków Sekcji

§ 51

1. Walne Zebranie Członków Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji PTS.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 52

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy:

1) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

2) zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Sekcji;

3) uchwalenie programu działalności Sekcji zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Sekcji;

6) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa i Zarządu Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji;

7) podejmowanie na szczeblu Sekcji uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości któregoś z organów Sekcji PTS.

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Sekcji raz na 4 lata.

3. O terminie Walnego Zebrania i proponowanym porządku obrad Zarząd Sekcji zawiadamia Członków Sekcji i Zarząd Główny PTS co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 53

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji zwołuje się:

1) na żądanie Zarządu Głównego;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Sekcji;

3) na podstawie uchwały Zarządu Sekcji.

2. W Walnym Zebraniu Członków Sekcji udział biorą:

1) z głosem decydującym wszyscy członkowie Sekcji,

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Sekcji podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie nieobecności wymaganej liczby osób upoważnionych do głosowania, w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minutach po terminie pierwszym) uchwały dotyczące spraw wymienionych w § 52 ust. 1, zapadają zwykłą większością obecnych osób uprawnionych do głosowania.

4. Zarząd Sekcji zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w termi