Struktura

Struktura organizacyjna

- Walne Zebranie Delegatów
- Zarząd Główny
- Główna Komisja Rewizyjna
- Główny Sąd Koleżeński

Kadencja organów trwa 4 lata. Obecne władze zostały powołane 25.02.2010.


Struktura Zarządu Głównego PTS

- Prezydent PTS
- 3-ch V-ce Prezydentów PTS
- Sekretarz Generalny
- Skarbnik Generalny
- Zastępca Sekretarza Generalnego
- Zastępca Skarbnika Generalnego

- Główny Księgowy
- Biuro Zarządu

Dla realizacji zadań statutowych utworzono 24 Oddziały i 7 Sekcji Specjalistycznych działających przy Zarządzie Głównym a także Koła i Sekcje działające przy Oddziałach terenowych.

Komisje PTS:

- Komisja Współpracy z Zagranicą
- Komisja Godności i Odznak
- Komisja ds. Nagród
- Komisja Szkolenia Przed- i Podyplomowego
- Komisja Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Stomatologii
- Komisja ds. Nauki

Powołanie ich do życia było spowodowane potrzebą prowadzenia prac naukowych i wymianą doświadczeń w węższym gronie specjalistów. Zarządy wszystkich sekcji organizują w okresie swojej kadencji sympozja, konferencje lub zebrania naukowe, popierają działalność naukową fundując nagrody za najlepsze prace w swej specjalności oraz spełniają w szerokim zakresie rolę opiniodawczą dla Zarządu Głównego. Niektóre sekcje nawiązały współpracę z zagranicznymi towarzystwami specjalistycznymi.
Oddziały PTS organizują zebrania naukowe, konferencje naukowe często z udziałem gości zagranicznych oraz kursy szkoleniowe.