Struktura –

Struktura organizacyjna

- Walne Zebranie Delegatów
- Zarząd Główny
- Główna Komisja Rewizyjna
- Główny Sąd Koleżeński

Kadencja organów trwa 4 lata. Obecne władze zostały powołane 08.12.2017.


Struktura Zarządu Głównego PTS

- Prezydent PTS
- 3-ch V-ce Prezydentów PTS
- Sekretarz Generalny
- Skarbnik Generalny
- Zastępca Sekretarza Generalnego
- Zastępca Skarbnika Generalnego
- Honorowy Prezydent PTS

- Główny Księgowy
- Biuro Zarządu

Dla realizacji zadań statutowych utworzono 24 Oddziały i 7 Sekcji Specjalistycznych działających przy Zarządzie Głównym a także Koła i Sekcje działające przy Oddziałach terenowych.

Komisje Problemowe PTS:

- Komisja Współpracy z Zagranicą
- Komitet Edukacyjny
- Komitet Naukowy
- Komitet ds. Praktyki Zawodowej
- Komitet ds. Współpracy
- Komitet ds. Nagród i Wyróżnień
- Komitet Działań Charytatywnych i Historii

Powołanie ich do życia było spowodowane potrzebą prowadzenia prac naukowych i wymianą doświadczeń w węższym gronie specjalistów. Zarządy wszystkich sekcji organizują w okresie swojej kadencji sympozja, konferencje lub zebrania naukowe, popierają działalność naukową fundując nagrody za najlepsze prace w swej specjalności oraz spełniają w szerokim zakresie rolę opiniodawczą dla Zarządu Głównego. Niektóre sekcje nawiązały współpracę z zagranicznymi towarzystwami specjalistycznymi.
Oddziały PTS organizują zebrania naukowe, konferencje naukowe często z udziałem gości zagranicznych oraz kursy szkoleniowe.