Struktura organizacyjna

Walne Zebranie Delegatów   Zarząd Główny   Główna Komisja Rewizyjna   Główny Sąd Koleżeński

Kadencja organów trwa 4 lata. Obecne władze zostały powołane 08.12.2017.

 

 

Struktura Zarządu Głównego

 Prezydent PTS
  Biuro Prezydenta  
Prezydium Zarządu Głównego
Prezesi oddziałów i sekcji
  Biuro Zarządu Głownego  

Dla realizacji zadań statutowych utworzono 24 Oddziały i 7 Sekcji Specjalistycznych działających przy Zarządzie Głównym a także Koła i Sekcje działające przy Oddziałach terenowych.

 

 

Komisje Problemowe

Akademia Wiedzy i Praktyki
Komitet Edukacyjny   Komitet Naukowy   Komitet ds. Praktyki Zawodowej
         
Komitet ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej   Komitet ds. Nagród i Wyróżnień   Komitet Działań Charytatywnych i Historii

Powołanie ich do życia było spowodowane potrzebą prowadzenia prac naukowych i wymianą doświadczeń w węższym gronie specjalistów. Zarządy wszystkich sekcji organizują w okresie swojej kadencji sympozja, konferencje lub zebrania naukowe, popierają działalność naukową fundując nagrody za najlepsze prace w swej specjalności oraz spełniają w szerokim zakresie rolę opiniodawczą dla Zarządu Głównego. Niektóre sekcje nawiązały współpracę z zagranicznymi towarzystwami specjalistycznymi. Oddziały PTS organizują zebrania naukowe, konferencje naukowe często z udziałem gości zagranicznych oraz kursy szkoleniowe.