Z cyklu, prawnik radzi! Czy lekarz dentysta wykonując zawód zawsze prowadzi działalność leczniczą ? – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Z cyklu, prawnik radzi! Czy lekarz dentysta wykonując zawód zawsze prowadzi działalność leczniczą ?

KWESTIA ZASADNICZA I NIE TYLKO NOMENKLATUROWA?

Prowadzenie działalności leczniczej a wykonywanie zawodu lekarza czy lekarza dentysty. [??] Powyższy kontekst, a dokładnie zestawienie tych dwóch pojęć jest istotne w zakresie tego czym lekarz czy lekarz dentysta zajmuje się na co dzień  w ramach swojego wykształcenia i realizowania się zawodowego.  Innymi słowy czy wykonując zawód prowadzi działalność leczniczą ? Uzyskanie prawidłowej odpowiedzi  na wyżej postawione pytanie wymaga sięgnięcia do co najmniej dwóch aktów normatywnych:

– ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654),

– ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152).

Zwraca się uwagę na zwrot „co najmniej”, który pozwala wnioskować, iż podstaw normatywnych do prowadzenia działalności leczniczej czy też wykonywania zawodu lekarza czy lekarza dentysty jest znacznie więcej. Powyższe nie stanowi pożądanego zjawiska, którego eliminacja wymaga jednak redukowania ilości reguł normatywnych w celu usprawniania możliwości wykonywania profesji medycznych. Prawo ma pełnić funkcję utylitarną co oznacza w analizowanym zakresie, iż ma służyć lekarzom, ich pacjentom, ułatwiać realizowanie świadczeń zdrowotnych, skupiać się na głównym założeniu wykonywania tych zawodów to jest ochronie życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganiu chorobom, leczeniu chorych oraz niesieniu ulgi w cierpieniu.

Przechodząc od ogółu do szczegółu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych jest możliwe w wielu różnych formach organizacyjnych i prawnych. Otóż świadczenie tego rodzaju usług może odbywać się w ramach pracy najemnej, np. na podstawie umowy o pracę. Nadto udzielanie świadczeń zdrowotnych może odbywać się w formie tzw. pozarolniczej działalności gospodarczej. Podmiot wykonujący działalność leczniczą to podmiot, który prowadzi działalność leczniczą na własny rachunek, świadcząc profesjonalne usługi zdrowotne w sposób ciągły i zorganizowany. Natomiast wykonywanie działalności leczniczej może odbywać się w ramach: – praktyki zawodowej, – podmiotu leczniczego.

Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności  polegających na badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.

Działalność lecznicza lekarzy może być wykonywana w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład) oraz  w postaci spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki lekarskiej. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Działalność lecznicza może również polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Co ważne, bazując na analizowanych przepisach lekarz może wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej, co oznacza, że nie ma takiego obowiązku [??]. Wskazać należy, że działalność zawodowa może być prowadzona przez lekarza w formie innej niż działalność lecznicza, takiej jak np. stosunek pracy czy umowa cywilnoprawna zawarta przez lekarza z podmiotem działalności leczniczej. Wtedy działalność leczniczą prowadzą podmioty zatrudniające lekarza, a nie on sam.

Reasumując nie zawsze lekarz, w tym lekarz dentysta wykonując swój zawód prowadzi działalność leczniczą. Decydujące znaczenie ma to czy wykonuje to w ramach pracy najemnej czy też jako przedsiębiorca. Wpływ na powyższe ma również rodzaj wykonywanych świadczeń, które nie zawsze muszą mieć charakter świadczeń zdrowotnych (np. sprzedaż specjalistycznego sprzętu medycznego i związane z tym prowadzenie szkoleń, instruktażu, itp.).

 

radca prawny PTS,

dr Natalia Krej