Struktura organizacyjna

Kadencja organów trwa 4 lata. Obecne władze zostały powołane 14 styczeń 2023.

Struktura Zarządu Głównego

Dla realizacji zadań statutowych utworzono 24 Oddziały i 7 Sekcji Specjalistycznych działających przy Zarządzie Głównym a także Koła i Sekcje działające przy Oddziałach terenowych.

Komisje Problemowe

Powołanie ich do życia było spowodowane potrzebą prowadzenia prac naukowych i wymianą doświadczeń w węższym gronie specjalistów. Zarządy wszystkich sekcji organizują w okresie swojej kadencji sympozja, konferencje lub zebrania naukowe, popierają działalność naukową fundując nagrody za najlepsze prace w swej specjalności oraz spełniają w szerokim zakresie rolę opiniodawczą dla Zarządu Głównego. Niektóre sekcje nawiązały współpracę z zagranicznymi towarzystwami specjalistycznymi. Oddziały PTS organizują zebrania naukowe, konferencje naukowe często z udziałem gości zagranicznych oraz kursy szkoleniowe.