I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ
IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
V. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
VI. ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA
VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Stowarzyszenie, działające pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP: 522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres poczty elektronicznej: biuro@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 257, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, zwana dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony
 3. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  na  mocy  umowy  zawieranej   pomiędzy  Usługodawcą  a Użytkownikiem oraz na podstawie
 4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków
 5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Strony
 7. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze

II. DEFINICJE

 Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

Administrator Danych Osobowych – Stowarzyszenie, działające pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biurot@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250, będące właścicielem Strony internetowej, które decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (dalej Członek) – Użytkownik, który złożył deklarację członkowską i został przyjęty w poczet członków PTS.

Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, w celu ochrony dostępu do Usług świadczonych przez PTS.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Użytkownika – oznacza zasób internetowy Strony internetowej, do którego dostęp posiada Użytkownik. Funkcje zainstalowane w ramach Konta Użytkownika umożliwiają mu korzystanie z Usług dostępnych tylko dla Członków PTS.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (dalej PTS) – Stowarzyszenie, działające pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000 , adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biuro@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250, właściciel strony internetowej www.pts.net.pl

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują.

Serwis – grupa powiązanych ze sobą Stron internetowych. Serwis, poza częścią statyczną, oferuje możliwość logowania się, posiada aplikacje, formularze itp.

Strona internetowa – strona internetowa pod nazwą „pts.net.pl” dostępna pod adresem internetowym: https://pts.net.pl/.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługodawca – Stowarzyszenie, działające pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP: 522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biuro@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840 250, właściciel Strony internetowej.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia 24.05.2018r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 (dalej jako RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej.

III. RODZAJE I   ZAKRES  USŁUG  ŚWIADCZONYCH  ZA   POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

 1. Usługodawca świadczy z wykorzystaniem Strony internetowej Usługi ogólnodostępne dla wszystkich Użytkowników oraz usługi, do których dostęp jest ograniczony, tj. tylko dla zweryfikowanych Członków
 2. Dostęp do wybranych Usług świadczonych przez Usługodawcę lub do wybranych funkcjonalności Strony, wymaga spełnienia dodatkowych wymagań, w tym założenia Konta Użytkownika i Hasła.
 3. W ramach usług ogólnodostępnych, Usługodawca świadczy usługi polegające na:
  • bezpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (artykułów, informacji, zdjęć, danych, itp.) zamieszczanych na Stronie internetowej, udostępnianych przez Usługodawcę;
  • bezpłatnej możliwości pobrania materiałów informacyjnych oraz plików, w tym w szczególności, materiałów szkoleniowych i edukacyjne, informacji o szkoleniach i wydarzeniach;
  • informowaniu o wydarzeniach organizowanych przez PTS;
 4. Usługi dla zweryfikowanych członków PTS świadczone są za pośrednictwem strony internetowej: https://pts-app.pl/, poprzez kliknięcie przez Użytkownika w zakładkę: portal PTS – logowanie, dostępnej na stronie głównej Strony internetowej.
 5. Szczegółowe zasady zakładania Konta Użytkownika oraz warunki świadczenia Usług dla Członków PTS dostępne są w odrębnym Regulaminie dostępnym dla użytkownika w procesie zakładania konta ale jeszcze przed zalogowaniem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://pts-app.pl/.

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej, Użytkownicy powinni dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarką internetową w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, obsługującą technologie cookies;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) – w określonych
 2. Korzystanie ze Strony internetowej może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików
 3. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt IV wymagań, nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności korzystania ze Strony

V. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

 1. Z zastrzeżeniem wskazanym w Regulaminie, z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony internetowej mogą korzystać wszyscy Użytkownicy.
 2. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Usług.
 3. Niektóre Usługi mogą przewidywać dodatkowe zasady użytkowania, zawarte w Regulaminie takich usług. Postanowienia indywidualne takich usług będą miały pierwszeństwo stosowania przed niniejszym Regulaminem.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Strona internetowa funkcjonowała w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Strony internetowej mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) – o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności, poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na Stronie
 6. Korzystając ze Strony internetowej, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
 7. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób
 8. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Stronie internetowej i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony internetowej w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 9. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Strony internetowe wyłącznie na własny użytek.
 10. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Stronie internetowej (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), a niepochodzące od Użytkownika, są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Stronie internetowej wykraczające poza granice dozwolone prawem jest
 11. Pkt 9 powyżej nie ma zastosowania do materiałów, które są przeznaczone do pobrania i jako takie oznaczone na Stronie
 12. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, taki pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy.

VI. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Aby skorzystać z Usług ogólnodostępnych, Użytkownik nie   jest zobowiązany do zakładania Konta Użytkownika.
 2. Aby skorzystać z usług dla zweryfikowanych Członków PTS, należy utworzyć Konto Użytkownika.
 3. Zasady dotyczące zasad zakładania Konta Użytkownika dla zweryfikowanych Członków PTS określa osobny

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody powstałe wskutek korzystania ze Strony internetowej przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie przez Użytkowników danych osobowych;
  • szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji ze Strony internetowej w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, ;
  • szkody spowodowane ujawnieniem  danych  osobowych  zgodnie  z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem;
  • szkody spowodowane działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Usługodawcy;
  • treść Informacji, zdjęć, plików audio-video oraz innych materiałów zamieszczonych na Stronie internetowej przez Użytkowników, jeżeli taka Usługa jest oferowana przez Usługodawcę;
 1. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte na Stronie internetowej treści mają charakter wyłącznie informacyjny lub promocyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usługi w terminie 14 dni licząc od dnia zaistnienia przeszkody w realizacji Usługi.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail Usługodawcy: biuro@pts.net.pl lub pisemnie listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę, adres e-mail Użytkownika składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rezultacie Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.
 5. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług;
  • Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  • Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania
 2. Użytkownik odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może być złożone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu na Stronie
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi tych Użytkowników, których adresy mailowe posiada, przesyłając odpowiednią informację na ich adresy e-mail.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę przed wejściem Regulaminu w życie.
 4. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu oznacza konieczność usunięcia Informacji zamieszczonej przez Użytkownika.
 5. Nie powiadomienie Usługodawcy przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważa się za zaakceptowanie zmian
 6. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony
 7. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 10. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest:
  • Załącznik nr 1- Przetwarzanie danych osobowych i pliki „cookies”;
  • Załącznik nr 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi;
  • Załącznik nr 3 – Formularz odstąpienia od umowy o świadczenie Usług.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 01 2020

 

Załącznik nr 1

Przetwarzanie danych osobowych i pliki „cookies”

I. PLIKI „COOKIES”

 1. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies” (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 2. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników.
 3. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 4. Każdy Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Stron internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej ;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie działające pod nazwą: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000111016, NIP:522-00-16-336, REGON: 00081136500000, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, adres poczty elektronicznej: biuro@pts.net.pl; numer telefonu: 717 840
  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z dnia 24.05.2018r.).
 2. Gromadzone dane obejmują:
  • imię i nazwisko
  • adres
  • adres poczty elektronicznej
  • telefon
   Dane osobowe gromadzone są podczas wypełniania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie internetowej – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 pkt 1 lit. a RODO, przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi;
  • rozpatrzenia reklamacji – na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO do czasu rozpatrzenia reklamacji;
  • dochodzenia roszczeń lub obrony przeciwko roszczeniami w związku usługami świadczonymi przez Administratora danych, na podstawie art. art. 6 1 lit. f RODO – do czasu przedawnienia roszczeń, określonych w przepisach prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na zgłoszenie oraz rozpatrzenie reklamacji Użytkownika. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w powyższym zakresie uniemożliwi realizację usługi przez
 5. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem mailowo: biuro@pts.net.pl bądź przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem
 6. Każdy, czyjego dane są przetwarzane, ma prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
 7. Administrator ma prawdo odmówić usunięcia danych, jeżeli przemawiają za tym przesłanki prawnie uzasadnione.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić, na podstawie przekazanych danych osobowych, do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych
 10. Odbiorcami danych osobowych są:
  – podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji postanowień Regulaminu, tj. w szczególności – pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty odpowiedzialne za infrastrukturę techniczną, dostawcy usług elektronicznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, dostawcy usług logistycznych i kurierskich.
 11. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne na poziomie zapewniającym ochronę przetwarzanych danych, w szczególności dokłada należytych starań aby nie zostały one udostępnione osobom nieupoważnionym. Do przetwarzania danych dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez
 12. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości, na ich wyraźne żądanie i w przypadkach prawnie określonych.
 13. W celu otrzymywania przez Użytkownika od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych

ZAŁĄCZNIK NR 2

 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi

Usługodawca, stosownie do art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Informacja dotyczy zagrożeń potencjalnych, które jednak powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez Usługodawcę systemów zabezpieczających infrastrukturę przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich. Do potencjalnych zagrożeń można zaliczyć:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania;
 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
 4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 5. możliwość zarażenia systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowania tworzone w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy, konie trojańskie czy robaki;

Usługodawca zaleca, aby każdy Użytkownik dbał o bezpieczeństwo własnego komputera, poprzez stosowanie programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobisty firewall.

Usługodawca, zgodnie z art. 6 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informuje, iż funkcja i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik określone zostały w Polityce prywatności oraz stosowania plików „cookies”.

ZAŁĄCZNIK NR 3

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów)  (tylko  jeżeli  formularz  jest  przesyłany  w   wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.