Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 100) w związku z zamiarem zawarcia lub w związku z zawartą przez Państwa umową, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych[1] jest stowarzyszenie: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem:  50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111016 (wydruk KRS odpowiadający w swojej treści odpisowi aktualnemu KRS), NIP 522-00-16-336.
  2. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
  3. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  4. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane.
  5. Przysługuje Państwu prawo do[2]: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania(poprawiania) danych osobowych; c) przenoszenia danych; d) usunięcia danych[3], e) ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO; f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO)[4].
  6. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: piotr.flejszar@pts.net.pl

[1] Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO); b) wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz przechowywania faktur itp.; c) archiwalnych(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); d) ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); e) oferowania przez nas Państwu bezpośrednio produktów i usług, (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); f) oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO). W celu prawidłowej realizacji umowy Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującej kategoriom podmiotów: a) przedsiębiorcom świadczącym usługi rachunkowe(księgowe, podatkowe), windykacyjne, prawnicze, informatyczne na naszą rzecz; b) przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie na naszą rzecz; c) przedsiębiorcom świadczącym usługi płatnicze (np. banki) w celu obsługi procesu płatności; d) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym, na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo.

[2] Podstawa do skorzystania z ww. praw wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego prawa zależy od podstawy wykorzystywania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.

[3] Z wyłączeniem sytuacji, kiedy to przetwarzanie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, – do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa członkowskiego, któremu podlega administrator.

[4] Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy.