Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Wrocław 2021

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne”, zwane w dalszych postanowieniach statutu w skrócie – „PTS” i mogące używać tego skrótu.
 2. Nazwa: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” ma odpowiednik w języku angielskim: „Polish Dental Association”, w skrócie („PDA”).
 3. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jest ogólnokrajowym towarzystwem naukowy wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki Krajowego Rejestru Sądowego, jak również do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. PTS posiada osobowość prawną.   

 

§2

 1. Terenem działalności PTS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. PTS może działać również poza granicami obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą PTS jest Wrocław.
 3. PTS jest zobowiązane przynależeć do międzynarodowych organizacji stomatologicznych o zasięgu europejskim i/lub światowym.
 4. PTS jest zawiązane na czas nieograniczony.

 

§3

PTS może tworzyć Oddziały i Sekcje Specjalistyczne na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu

 

§4

 1. Działalność PTS opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz wyodrębnionych wewnętrznie struktur administracyjno-organizacyjnych.
 2. PTS może zatrudniać pracowników, współpracowników, w tym swoich członków oraz przedstawicieli swoich władz w sytuacjach uzasadnionych, w celu prowadzenia spraw PTS.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§5

Celem PTS jest:

1) rozwijanie wiedzy medycznej w zakresie dyscyplin stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii;

2) inicjowanie nowych zagadnień medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym;

3) podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy dentystów, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii przez ich kształcenie i doskonalenie w zakresie stomatologii;

4) kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego;

5) udział w organizowaniu opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej;

6) popularyzacja wiedzy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego;

7) współdziałanie z samorządem lekarskim;

8) współdziałanie z innymi organizacjami i przedsiębiorcami w sprawach dotyczących lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii w kraju i za granicą;

9) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu;

10) opiniowanie projektów, inicjowanie programów, rozwiązań prawnych z zakresu opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej.

 

§6

PTS realizuje swoje cele przez:

1) organizowanie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, wykładów, kursów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych;

2) działalność wydawniczą;

3) ogłaszanie konkursów na opracowywanie ważniejszych zagadnień z zakresu stomatologii oraz przyznawanie nagród za te opracowania;

4) wystawy, kongresy, prezentacje, wyjazdy naukowe, itp.;

5) kontakty i współpracę z międzynarodowymi organizacjami stomatologicznymi, zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz uczestniczenie członków PTS w zjazdach i konferencjach międzynarodowych;

6) wymienne staże naukowo-szkoleniowe z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi;

7) dostęp do czasopism naukowych o tematyce stomatologicznej;

8) inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy stomatologicznej, jak również ochrony zdrowia i nauki;

9) reprezentowanie ogółu członków PTS wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych w sprawach zawodowych.

 

§7

 1. PTS może wydawać własne czasopisma, współtworzyć organy prasowe, obejmować patronat lub rekomendować, jak również wykorzystywać na potrzeby własne inne współczesne formy przekazu wiedzy.
 2. Członkowie PTS otrzymują dostęp do własnych wydawnictw PTS w ramach przynależności do PTS.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§8

 1. Członkowie PTS dzielą się na członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 1. Członkiem zwyczajnym PTS może zostać:
 • lekarz dentysta
 • lekarz innej specjalności,

uznający cele PTS, zobowiązujący się przestrzegać jego statutu, pragnący wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS, składający deklarację członkowską PTS.

 1. Członkiem wspierającym może zostać:
 • dyplomowana pielęgniarka,
 • dyplomowana higienistka
 • asystentka stomatologiczna,
 • technik dentystyczny,
 • student,
 • każda osoba fizyczna, która ma wykształcenie akademickie,
 • osoba prawna,

uznające cele PTS, zobowiązujące się przestrzegać jego statutu,  pragnące wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS, składające deklarację członkowską PTS.

 1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, któremu przyznano Godność Członka Honorowego lub Godność Prezydenta Honorowego.
 2. Zasady przyznawania Godności Członka Honorowego lub Godności Prezydenta Honorowego określa odrębny regulamin, uchwalany przez Walne Zebranie Delegatów.

§9

 1. Przyjęcie w poczet członków PTS następuje po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu deklaracji członkowskiej PTS.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków PTS, aplikujący na członka PTS ma prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS, który rozpoznaje sprawę jako sąd II instancji. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS wydane w tym zakresie są ostateczne.

 

§10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • uczestniczenia we wszelkich formach działalności PTS;
  • czynnego i biernego wyboru do władz PTS;
  • korzystania z pomocy PTS;
  • zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTS.
 1. Członkowie wspierający:
 • nie mają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, z tym zastrzeżeniem, iż mogą jako zaproszeni goście, brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz PTS;
 • mogą utworzyć Sekcje, zgodnie z postanowieniami Statutu, wówczas jedynie Prezes takiej Sekcji korzysta z praw członka zwyczajnego;
 • mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz PTS;
 • mogą uczestniczyć we wszystkich formach działalności PTS takich jak posiedzenia naukowo-szkoleniowe, konferencje, itp.
 1. Członkowie honorowi zachowują wszystkie prawa członka zwyczajnego PTS.

 

§11

 1. Członkowie PTS są zobowiązani:
 • uczestniczyć w realizacji celów PTS;
 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTS;
 • uiścić w pełnej wysokości opłatę wpisową;
 • regularnie opłacać składki członkowskie do dnia 31 grudnia każdego roku, licząc od roku, w którym zostali przyjęci w poczet członków PTS.
 1. Wysokość opłaty wpisowej wynosi 50% obowiązującej składki członkowskiej.
 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 3. Emeryci i studenci opłacają składki w wysokości 50% obowiązującej składki członkowskiej.
 4. Na podstawie uchwały Zarządu Głównego PTS można zwolnić członka lub grupę członków z obowiązku uiszczania opłaty wpisowej i/lub składki członkowskiej, jak również zmniejszyć wysokość składki członkowskiej, a także zwolnić członka lub grupę członków z obowiązku zapłaty wymagalnych opłat wpisowych i/lub składek członkowskich.

 

§12

 1. Utrata członkostwa PTS następuje poprzez:
 • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, do właściwego Zarządu Oddziału, bądź do Zarządu Głównego PTS;
 • automatyczne skreślenie z listy członków PTS, następujące z powodu nie opłacania składek członkowskich w terminie wskazanym w § 11 ust. 1, pkt 4) Statutu, jak również w obowiązującej wysokości, dokonywane po uprzednim pisemnym, upomnieniu wysyłanym przez wyodrębnione wewnętrznie struktury administracyjno-organizacyjne PTS lub Zarząd Główny PTS z własnej inicjatywy i/lub na wniosek Zarządu Oddziału PTS, w którym wyznacza się dodatkowy termin na uiszczenie zaległej składki nie dłuższy niż 14 dni;
 • wykluczenie ostatecznym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego;
 • skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź zastosowanie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;
 • śmierć członka oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.
 1. Od skreślenia, o którym mowa w § 12 ust. 1, pkt 2) przysługuje skreślonemu członkowi prawo do wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznaje sprawę jako sąd II instancji. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego PTS wydane w tym zakresie jest ostateczne.

 

Rozdział IV

Władze PTS

 

§13

 1. Władzami PTS są:
 • Walne Zebranie Delegatów,
 • Zarząd Główny,
 • Główna Komisja Rewizyjna,
 • Główny Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych PTS trwa 4 lata. Wybory do władz PTS odbywają się nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem kadencji.
 2. Członkowie wybrani do władz PTS mogą pełnić funkcje nieprzerwanie tylko przez dwie kolejne kadencje.
 3. Wybory do władz PTS przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz regulaminu wyborów, uchwalanego przez Walne Zebranie Delegatów.
 4. Uchwały wszystkich władz PTS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 5. W razie gdy skład władz PTS ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej.
 6. W głosowaniach na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami władz PTS można wykorzystywać środki komunikacji elektronicznej.
 7. Szczegółowe zasady głosowania na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami władz PTS przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa stosowny regulamin.
 8. Postanowienia zawarte w § 13 ust. 2 – 8 Statutu mają zastosowanie do władz Oddziałów PTS i Sekcji Specjalistycznych PTS, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Delegatów

 

§14

 1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PTS.
 2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W Walnym Zebraniu Delegatów udział biorą:

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na posiedzeniach Oddziałów PTS (w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych Oddziału),

2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego, członkowie wspierający, członkowie honorowi, a także osoby zaproszone.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów (z zastrzeżeniem dalszych postanowień Statutu) w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie lub w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych, przy czym drugi termin nie ma zastosowania do uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu PTS.
 2. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny lub przez Prezydenta PTS co najmniej raz na 4 lata.
 3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów, jak również proponowanym porządku obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów pisemnie i/lub w formie elektronicznej i/lub poprzez wywieszenie na stronie internetowej PTS co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie rzadziej niż raz na 4 lata i przedmiotem jego obrad jest rozpatrzenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Głównego, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, wybór Prezydenta PTS, pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów może obejmować również inne punkty niż wymienione w zdaniu poprzednim.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane:
  • w każdym czasie, w którym Prezydent PTS i/lub Zarząd Główny uzna zwołanie Walnego Zebrania Delegatów za konieczne, w szczególności jeśli wymaga tego interes PTS, przepis prawa lub jest to niezbędne do zrealizowania postanowień statutu;
  • na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
  • na pisemny wniosek co najmniej 2 Zarządów Oddziałów PTS;
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków PTS.
 6. Zarząd Główny lub Prezydent PTS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w terminie najpóźniej 3-ch miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku).

§15

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 • udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
 • zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Delegatów;
 • uchwalenie programów działalności PTS, polityki PTS, w tym strategii rozwoju PTS;
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
 • podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i delegatów;
 • wybór – w głosowaniu tajnym bezwzględną większością (liczba całkowita większa od połowy i tej połowie najbliższa) głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów (tj. osób uprawnionych do głosowania) – Prezydenta i – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów – członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;
 • uchwalanie zmian Statutu;
 • uchwalanie regulaminów wewnętrznych PTS, za wyjątkiem regulaminów pracy poszczególnych władz PTS;
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania PTS;
 • podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz PTS;
 • podejmowanie innych działań, w tym uchwał w sprawach wskazanych w Statucie.

 

Zarząd Główny

 

§16

 1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością PTS oraz reprezentowania PTS na zewnątrz.
 2. Sposób reprezentacji PTS określa § 36 Statutu.
 3. Zarząd Główny składa się z nie więcej niż 12 członków:
 • Prezydenta PTS,
 • Wiceprezydenta PTS,
 • Skarbnika PTS,
 • Sekretarza PTS,
 • pozostałych członków.
 1. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym:
 • były Prezydent PTS,
 • Prezesi Oddziałów i Sekcji Specjalistycznych,
 • redaktorzy własnych wydawnictw prasowych PTS,
 • Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
 • Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 1. Każdy z członków Zarządu Głównego ma możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonane w związku z pełnioną funkcją.

 

§17

 1. Do kompetencji Zarządu Głównego należą:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów;

2) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu PTS oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych PTS, ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz zasad finansowania działalności Oddziałów PTS i Sekcji PTS;

5) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie ich działalności;

6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie ich działalności;

7) zatwierdzanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla Oddziałów PTS i Sekcji PTS;

8) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego;

8) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PTS w innych organizacjach;

10) dotowanie działalności Oddziałów PTS i Sekcji PTS;

11) organizowanie w czasie kadencji Zarządu Głównego Kongresu Naukowego Stomatologów Polskich

12) opracowywanie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego,

13) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości,

14) skreślenie z listy członków PTS, którzy zalegają z opłacaniem składek, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu,

15) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów

16) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji problemowych

17) reprezentowanie PTS na zewnątrz

18) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu;

19) powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych własnych wydawnictw prasowych PTS;

20) nadawanie na podstawie uchwały: -znaków akceptacji PTS, podmiotom i produktom mającym szczególne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej, – znaków rekomendacji PTS wydarzeniom i publikacjom naukowym, szkoleniowym i naukowo-szkoleniowym,

21) rekomendowanie przedstawicieli do struktur międzynarodowych organizacji stomatologicznych o zasięgu europejskim i/lub światowym,

22) kierowanie bieżącą działalnością PTS,

24) uchylanie uchwał/decyzji Oddziałów PTS i Sekcji PTS, jeśli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu, uchwałami władz PTS,

25) sprawowanie zarządu nad majątkiem PTS.

 

§18

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezydenta PTS lub połowę członków Zarządu Głównego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.

 

 Główna Komisja Rewizyjna

 

§19

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PTS, powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością PTS.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

 

§20

Do zakresu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej PTS;

2) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

3) przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności PTS;

4) uchwalenie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej.

 

§21

 1. Kontrola całokształtu działalności PTS odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 3. Główny Sąd Koleżeński

 

§22

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Główny Sąd Koleżeński orzeka co do zasady w co najmniej w 1-osobowym składzie. Jeśli Główny Sąd Koleżeński orzeka jako sąd I instancji, to jego skład jest 1-osobowy. Główny Sąd Koleżeński orzeka w II instancji w pełnym, 3-osobowym składzie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego składu orzekającego.

 

§23

Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków,  spraw organów PTS, spraw Oddziałów PTS i Sekcji PTS dotyczących nie przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał PTS, oraz sporów powstałych na tle działalności PTS,

4) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 9 ust. 2 statutu,

5) rozpatrywanie odwołań, w sprawie wykreślenia lub wykluczenia z PTS.

 

§24

 1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z PTS.

 1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia na piśmie. Upływ wyżej wymienionego terminu do odwołania się, powoduje, iż orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanego w I instancji staje się ostateczne i podlega wykonaniu.

                                                                                   

Rozdział V

Oddziały PTS

 

§25

 1. Oddział PTS może być utworzony przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 osób, które mogą stać się członkiem zwyczajnym PTS.
 2. Oddział PTS może zostać rozwiązany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Oddziału.
 3. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

Władze Oddziału

 

§26

 1. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału.

 

Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§27

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału PTS.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz na 4 lata i przedmiotem jego obrad jest rozpatrzenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Oddziału, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, wybór Prezesa Oddziału. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków może obejmować również inne punkty niż wymienione w zdaniu poprzednim.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest:

1) w każdym czasie, w którym Zarząd Oddziału lub Prezes Zarządu Oddziału PTS uzna zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału za konieczne, w szczególności jeśli wymaga tego interes Oddziału i/lub interes PTS, przepis prawa lub jest to niezbędne do zrealizowania postanowień Statutu lub uchwał organów PTS;

2) na żądanie Zarządu Głównego PTS;

3) na żądanie Prezydenta PTS;

5) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków PTS zrzeszonych w Oddziale.

 1. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie najpóźniej 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku).

 

§28

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;

2) zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału;

3) uchwalenie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału PTS,

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału i członków Oddziału;

6) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTS;

7) podejmowanie na szczeblu Oddziału uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości któregoś z organów Oddziału PTS;

8) złożenie wniosku do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału PTS.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Prezesa Oddziału.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału i proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału i Zarząd Główny PTS co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§29

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

1) z głosem decydującym – członkowie PTS zrzeszeni w Oddziale;

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych.
 2. Zarząd Oddziału

 

§30

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 3-5 członków, w tym:

– Prezes Oddziału,

– Zastępca Prezesa Oddziału,

– Skarbnik.  

 1. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć zaproszone osoby.  

 

§31

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) kierowanie bieżącą pracą Oddziału

2) prowadzenie działalności naukowo – szkoleniowej przez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, kursów itp., nie rzadziej niż 5 razy w roku;

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz naczelnych PTS;

3) uchwalanie planów działalności Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny;

5) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny PTS;

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału;

7) powoływanie – na okres kadencji – zespołów do realizacji celów PTS;

9) zmiana adresu w ramach siedziby Oddziału, która wymaga zgłoszenia przez Zarząd Główny, celem dokonania stosownego wpisu w KRS.

 

§32

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Zarząd lub Prezesa Zarządu Oddziału PTS w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Oddziału.

 

Rozdział VI

Sekcje Specjalistyczne PTS

 

§33

  1. Sekcja Specjalistyczna (zwana w postanowieniach statutu także „Sekcją” lub „Sekcją PTS”) może być utworzona lub rozwiązana przez Zarząd Główny PTS z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 lekarzy dentystów i/lub lekarzy, jak również co najmniej 50 pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii, o których mowa w § 8 ust. 3 Statutu.
  2. Sekcja grupuje członków interesujących się daną dziedziną stomatologii.
  3. Sekcją kieruje Prezes Sekcji powołany przez Zarząd Główny PTS.
  4. Sekcja podlega bezpośrednio pod Zarząd Główny PTS.
  5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sekcji PTS może określać stosowny regulamin działania Sekcji, uchwalany przez Zarząd Główny PTS z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Sekcji PTS.

 

Rozdział VII

Majątek  i gospodarka PTS

 

§34

 1. Majątek PTS stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku PTS są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 • dochody z własnej działalności statutowej,
 • dochody z majątku PTS,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
  1. Dochód z działalności gospodarczej PTS służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
  2. PTS może wykonywać każdy rodzaj działalności gospodarczej, która jest dozwolona na postawie przepisów prawa, jak również jest zgodna z celami statutowymi PTS.

 

§35

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej PTS ustala Zarząd Główny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Władze PTS są obowiązane zarządzać majątkiem PTS zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

 

§36

Oświadczenia w imieniu PTS, w tym oświadczenia w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składają dwie osoby Prezydent lub Wiceprezydent Zarządu Głównego oraz Skarbnik Generalny lub Sekretarz Generalny.

 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie PTS

 

§37

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie PTS wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. O zamiarze rozwiązania PTS delegaci winni być powiadomieni przez Zarząd Główny co najmniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTS, Walne Zebranie Delegatów określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku PTS.

 

§38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polsce, w szczególności przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

UWAGA: Statut do pobrania w pliku PDF znajduje się tutaj –>> Uwierzytelniony przez Sąd aktualny Statut PTS