Statut
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Wrocław 2018

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, będące ogólnokrajowym towarzystwem naukowym, zwane w dalszych postanowieniach statutu w skrócie – „PTS” i mogące używać tego skrótu, jest stowarzyszeniem wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” ma odpowiednik w języku angielskim „POLISH DENTAL ASSOCIATION”, w skrócie („PDA”).

§ 2

 1. Terenem działalności PTS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. PTS może działać również poza granicami obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Zarządu Głównego PTS jest Wrocław.
 3. PTS jest zobowiązane przynależeć domiędzynarodowych organizacji stomatologicznych o zasięgu europejskim i/lub światowym.

§ 3

PTS może tworzyć Oddziały i Sekcje Specjalistyczne oraz Koła Terenowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 4

Działalność PTS opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz wyodrębnionych wewnętrznie struktur administracyjno-organizacyjnych.PTS może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz przedstawicieli swoich władz w sytuacjach uzasadnionych, w celu prowadzenia spraw PTS.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

Celem PTS jest:

1) rozwijanie wiedzy medycznej w zakresie dyscyplin stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii;

2) inicjowanie nowych zagadnień medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym;

3) podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy dentystów, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii przez ich kształcenie i doskonalenie w zakresie stomatologii;

4) kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej środowiska medycznego;

5) udział w organizowaniu opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej;

6) popularyzacja wiedzy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem oświaty zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia stomatologicznego;

7) współdziałanie z samorządem lekarskim;

8) współdziałanie z innymi organizacjami i przedsiębiorcami w sprawach dotyczących lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii w kraju i za granicą;

9) działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu

10) opiniowanie projektów, inicjowanie programów, rozwiązań prawnych z zakresu opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej.

§ 6

PTS realizuje swoje cele przez:

1) organizowanie posiedzeń naukowo-szkoleniowych, wykładów, kursów, sympozjów, konferencji, zjazdów i kongresów naukowych;

2) działalność wydawniczą;

3) ogłaszanie konkursów na opracowywanie ważniejszych zagadnień z zakresu stomatologii oraz przyznawanie nagród za te opracowania;

4) wystawy, kongresy, prezentacje, wyjazdy naukowe, itp.;

5)kontakty i współpracę z międzynarodowymi organizacjami stomatologicznymi, zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi oraz uczestniczenie członków PTS w zjazdach i konferencjach międzynarodowych;

6) wymienne staże naukowo-szkoleniowe z zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi;

7) dostęp do czasopism naukowych o tematyce stomatologicznej;

8) inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy stomatologicznej, jak również ochrony zdrowia i nauki;

9) reprezentowanie ogółu członków PTS wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych w sprawach zawodowych.

§ 7

 1. PTS może wydawać własne czasopisma, współtworzyć organy prasowe, obejmować patronat lub rekomendować, jak również wykorzystywać na potrzeby własne inne współczesne formy przekazu wiedzy.
 2. Członkowie PTS otrzymują dostęp do własnych wydawnictw PTS w ramach przynależności do PTS.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkowie PTS dzielą się na zwyczajnych i wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym może być lekarz dentysta lub lekarz innej specjalności, uznający cele PTS, zobowiązujący się przestrzegać jego statutu i pragnący wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS.
 3. Członkiem wspierającym może być dyplomowana pielęgniarka, dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, student, każda osoba fizyczna, która posiada wykształcenie akademickie, osoba prawna, uznające cele PTS, zobowiązujące się przestrzegać jego statutu i pragnące wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS.
 4. Przyjęcie w poczet członków PTS następuje po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu deklaracji członkowskiej.
 5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków PTS, aplikujący na członka PTS ma prawo wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 9

 1. Za zasługi dla PTS mogą być przyznane:

1) Medal Za Zasługi Dla Stomatologii Polskiej;

2) Odznaki Honorowe – złote i srebrne;

3) Godność Członka Zasłużonego „Bene Meritus”;

4) Godność Członka Honorowego;

5) Godność Prezydenta Honorowego.

 1. Przyznanie członkowi zwyczajnemu Medali, Odznaczeń lub Godności nie wpływa na jego dotychczasowe prawa jako członka zwyczajnego PTS.

3.Tryb przyznawaniaMedali, Odznaczeń oraz Godności Honorowychokreśla odrębny regulamin, uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) uczestniczenia we wszelkich formach działalności PTS;

2) czynnego i biernego wyboru do władz PTS;

3) korzystania z pomocy PTS;

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTS.

 1. Członkowie wspierający:

1) nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego, mogą jednak jako zaproszeni goście, brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach organów PTS;

2) o których mowa w § 8 ust. 3mogą utworzyć Sekcje, zgodnie z postanowieniami statutu, wówczas jedynie Prezes takiej Sekcji korzysta z praw członka zwyczajnego;

3) mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz PTS;

4)mogą uczestniczyć we wszystkich formach działalności PTS takich jak posiedzenia naukowo-szkoleniowe, konferencje, itp.

§ 11

 1. Członkowie są zobowiązani:

1) uczestniczyć w realizacji celów PTS;

2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTS;

3) uiścić w pełnej wysokości opłatę wpisową oraz regularnie opłacać składki członkowskie w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który jest opłacana składka.

 1. Wysokość opłaty wpisowej wynosi 50% obowiązującej składki członkowskiej.
 2. Członkowie z Godnością Prezydenta Honorowego i Członka Honorowego zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 3. Emeryci i studenci opłacają składki w wysokości 50% obowiązującej składki członkowskiej.
 4. Na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Głównego można zwolnić członka lub grupę członków z obowiązku uiszczania opłaty wpisowej i/lub składki, jak również zmniejszyć wysokość składki członkowskiej, a także zwolnić członka lub grupę członków z obowiązku zapłaty wymagalnych opłat wpisowych i/lub składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkostwo PTS wygasa przez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie, do właściwego Zarządu Oddziału, bądź do Zarządu Głównego PTS;

2) automatyczne skreślenie z listy członków PTS, następujące z powodu nie opłacania składek członkowskich w terminie wskazanym w § 11 ust. 1, pkt 3) Statutu, jak również w obowiązującej wysokości, dokonywane po uprzednim pisemnym, upomnieniu wysyłanym przez wyodrębnione wewnętrznie struktury administracyjno-organizacyjne PTS lub Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego z własnej inicjatywy i/lub na wniosek Oddziału PTS, w którym wyznacza się dodatkowy termin na uiszczenie zaległej składki nie dłuższy niż 14 dni. Od powyższego skreślenia przysługuje skreślonemu członkowi prawo do wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznaje sprawę jako sąd II instancji;

3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego;

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź zastosowanie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;

5) śmierć członka oraz utratę osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od skreślenia, o którym mowa w § 12, ust. 1, pkt 2) przysługuje skreślonemu członkowi prawo do wniesienia odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpoznaje sprawę jako sąd II instancji

Rozdział IV

Organy PTS

§13

 1. Organami PTS są:

1) Walne Zebranie Delegatów;

2) Zarząd Główny;

3) Prezydium Zarządu Głównego;

4) Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego;

5) Główna Komisja Rewizyjna;

6) Główny Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja organów PTS trwa 4 lata. Wybory do organów odbywają się nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem kadencji.
 2. Prezydent, Wiceprezydenci, Sekretarz Generalny, Skarbnik Generalny Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą pełnić funkcje nieprzerwanie tylko przez dwie kolejne kadencje.
 3. Wybory do organów PTS przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, statutu oraz Regulaminu wyborów, uchwalanego przez Walne Zebranie Delegatów.

 

A. Walne Zebranie Delegatów

§ 14

 1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą PTS.
 2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

2) zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania;

3) uchwalenie programów działalności PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego,Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński i delegatów;

6) wybór – w głosowaniu tajnym bezwzględną większością (liczba całkowita większa od połowy i tej połowie najbliższa) głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów (tj. osób uprawnionych do głosowania) – Prezydenta i – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów – członków Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

7) uchwalanie zmian statutu;

8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych PTS;

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania PTS;

10) podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz PTS;

11) podejmowanie innych działań, w tym uchwał w sprawach wskazanych w statucie.

§ 16

 1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Prezydium Zarządu Głównego lub przez Prezydenta PTS co najmniej raz na 4 lata.
 2. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów, jak również proponowanym porządku obrad Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia delegatów pisemnie i/lub w formie elektronicznej i/lub poprzez wywieszenie na stronie internetowej PTS co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie rzadziej niż raz na 4 lata i przedmiotem jego obrad jest rozpatrzenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Głównego, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, wybór Prezydenta PTS, Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów może obejmować również inne punkty niż wymienione w zdaniu poprzednim.

§ 17

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane:

1) w każdym czasie, w którym Prezydent PTS i/lub Prezydium Zarządu Głównego uzna zwołanie Walnego Zebrania Delegatów za konieczne, w szczególności jeśli wymaga tego interes PTS, przepis prawa lub jest to niezbędne do zrealizowania postanowień statutu;

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów PTS;

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków PTS;

 1. Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydent PTS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w terminie najpóźniej 3-ch miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku).

 

§ 18

W Walnym Zebraniu Delegatówudział biorą:

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zebraniach Oddziałów PTS (w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków zwyczajnych Oddziału),

2) z głosem doradczym – członkowie Prezydium Zarządu Głównego, członkowie zwyczajni, mający nadaną GodnośćPrezydenta Honorowego PTS lub Członka Honorowego, a także osoby zaproszone.

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów (z zastrzeżeniem § 15 pkt 6)i § 65 ust. 1 statutu) w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie lub w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych, przy czym drugi termin nie ma zastosowania do uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu PTS, o których mowa w § 65 ust. 1. oraz w § 15 pkt 7) i pkt 9)statutu.

B. Zarząd Główny

§ 20

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

– członkowie Prezydium Zarządu Głównego,

– Prezesi Oddziałów i Sekcji Specjalistycznych PTS,

– redaktorzy własnych wydawnictw prasowych PTS.

 1. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej.
 2. Każdy z członków Zarządu Głównego ma możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

§ 21

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Delegatów;

2) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu PTS oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

3) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych PTS, ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz zasad finansowania działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

4) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego;

5) powoływanie i rozwiązywanie  Sekcji Specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności;

6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności;

7) zatwierdzanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych dla zarządów Oddziałów i Sekcji;

8) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PTS w innych organizacjach;

9) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego;

10) dotowanie działalności Oddziałów i Sekcji;

11) organizowanie w czasie kadencji Zarządu Głównego Kongresu Naukowego Stomatologów Polskich

12) opracowywanie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego,

13) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości,

14) skreślenie z listy członków PTS, którzy zalegają z opłacaniem składek, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Statutu.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezydium lub Prezydenta PTS w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.

C. Prezydium Zarządu Głównego

§ 23

 1. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:

1) Prezydent PTS;

2) 3 Wiceprezydentów;

3) Sekretarz Generalny i jego Zastępca;

4) Skarbnik Generalny i jego Zastępca;

5) pozostali członkowie Prezydium Zarządu Głównego.

 1. Prezydium Zarządu Głównego liczy do 23 osób.
 2. W razie gdy skład Prezydium ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu do 1/3 części, na czas do końca kadencji, z wyjątkiem stanowiska Prezydenta, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują pozostali członkowie Prezydium.
 3. W posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego biorą udział z głosem doradczym: redaktorzy czasopism PTS oraz – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i – Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 24

Do zakresu działalności Prezydium Zarządu Głównego należy:

1) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Główny projektów planów działalności i budżetu PTS;

3) uchylanie uchwał zarządów Oddziałów i Sekcji, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz PTS;

4) zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów;

5) powoływanie i rozwiązywanie stałych i doraźnych komisji problemowych;

6) reprezentowanie PTS na zewnątrz;

7) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień statutu;

8) powoływanie i odwoływanie redaktorów naczelnych własnych wydawnictw prasowych PTS;

9) zatwierdzenie nadawanych przez Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego PTS na podstawie uchwały: -znaków akceptacji PTS, podmiotom i produktom mającym szczególne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej, – znaków rekomendacji PTS wydarzeniom i publikacjom naukowym, szkoleniowym i naukowo-szkoleniowym;

10) rekomendowanie przedstawicieli do struktur międzynarodowych organizacji stomatologicznych o zasięgu europejskim i/lub światowym.

§ 25

 1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTS odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezydent PTS.
 2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium ZG, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.
 3. W posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego PTS mogą brać udział z głosem doradczym Prezydenci Honorowi PTS.
 4. Na posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego przedstawiana jest również bieżąca działalność i plany Ścisłego Prezydium.

D. Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego PTS

§ 26

 1. Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego PTS działa pomiędzy posiedzeniami Prezydium Zarządu Głównego PTS. Posiedzenia Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezydent PTS.
 2. W skład Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego PTS wchodzi:

1) Prezydent PTS;

2) 3 Wiceprezydentów;

3) Sekretarz Generalny i jego Zastępca;

4) Skarbnik Generalny i jego Zastępca;

5) jeden Członek Prezydium Zarządu Głównego.

 1. Uchwały Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezydenta.
 2. W posiedzeniach Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego PTS może brać udział z głosem doradczym każdy Prezydent Honorowy PTS.

§ 27

 1. Do zakresu działalności Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego PTS należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością PTS;

2) bezpośredni nadzór, koordynacja i kontrolowanie działalności Oddziałów i Sekcji PTS;

3) nadawanie znaków rekomendacji PTS wydarzeniom i publikacjom naukowym, szkoleniowym i naukowo-szkoleniowym;

4) nadawanie na podstawie uchwały, znaków akceptacji PTS podmiotom i produktom mającym szczególne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej.

E. Główna Komisja Rewizyjna

§ 28

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PTS.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. W razie gdy liczba członków Głównej Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu na czas do końca kadencji może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

§ 29

Do zakresu działalności Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej PTS;

2) kontrola opłacania składek członkowskich;

3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Delegatów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;

4) przedstawienie Zarządowi Głównemu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności PTS;

5) uchwalenie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 30

 1. Kontrola całokształtu działalności PTS odbywa się co najmniej raz do roku.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Komisji, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

F. Główny Sąd Koleżeński

§ 31

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Główny Sąd Koleżeński orzeka co do zasady w co najmniej w 3-osobowym składzie. Jeśli Główny Sąd Koleżeński orzeka jako sąd I instancji, to jego skład jest 3-osobowy. Główny Sąd Koleżeński orzeka w II instancji w pełnym, 5-osobowym składzie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego składu orzekającego.
 3. W razie gdy liczba członków Głównego Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jego pozostali członkowie.

§ 32

Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków oraz spraw organów PTS dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał PTS, oraz sporów powstałych na tle działalności PTS,

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów,

3) nadzorowanie działalności Sądów Koleżeńskich Oddziałów,

4) rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 8 ust. 5 statutu,

5) rozpatrywanie odwołań, w sprawie wykreślenia lub wykluczenia z PTS.

§ 33

 1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z PTS.

 1. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w I instancji przysługuje prawo odwołania się do pełnego składu Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia na piśmie. Upływ wyżej wymienionego terminu do odwołania się, powoduje, iż orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanego w I instancji staje się prawomocne i podlega wykonaniu.

 

Rozdział V

Oddziały PTS

§ 34

 1. Oddział PTS może być utworzony lub rozwiązany (z zastrzeżeniem § 35§ 37 ust. 1 pkt 8)przez Zarząd Główny z jego własnej inicjatywy lub z inicjatywy co najmniej 50 lekarzy dentystów, zamieszkałych w jednym lub kilku sąsiednich województwach.
 2. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

Organy Oddziału

§ 35

 1. Organami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;

2) Zarząd Oddziału;

3) Prezydium Zarządu Oddziału;

4) Komisja Rewizyjna Oddziału;

5) Sąd Koleżeński Oddziału.

 1. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.Wybory do organów odbywają się nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem kadencji.
 2. Prezes Zarządu Oddziału może pełnić funkcję tylko przez kolejne 2 kadencje.

A. Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 36

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału PTS.
 2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz na 4 lata i przedmiotem jego obrad jest rozpatrzenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Oddziału, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, wybór Prezesa Oddziału, Prezydium Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków może obejmować również inne punkty niż wymienione w zdaniu poprzednim.

§ 37

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;

2) zatwierdzanie protokołu poprzedniego Walnego Zebrania Członków Oddziału;

3) uchwalenie programu działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału, Sąd Koleżeński Oddziału i członków Oddziału;

6) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa Oddziału, Prezydium Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTS;

7) podejmowanie na szczeblu Oddziału uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości któregoś z organów Oddziału PTS;

8) złożenie wniosku do Zarządu Głównego o rozwiązanie Oddziału PTS.

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.
 2. O terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału i proponowanym porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału i Zarząd Główny PTS co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 38

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest:

1) w każdym czasie, w którym Zarząd Oddziału uzna zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału za konieczne, w szczególności jeśli wymaga tego interes Oddziału i/lub interes PTS, przepis prawa lub jest to niezbędne do zrealizowania postanowień Statutu lub uchwał organów PTS;

2) na żądanie Prezydium Zarządu Oddziału;

3) na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;

5) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków PTS zrzeszonych w Oddziale;

6) na żądanie Zarządu Głównego lub Prezydenta PTS.

 1. Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie najpóźniej 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku).

§ 39

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:

1) z głosem decydującym – członkowie PTS zrzeszeni w Oddziale;

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minut po terminie pierwszym) bez względu na liczbę obecnych.

B. Zarząd Oddziału

§ 40

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: – członkowie Prezydium oraz – Przewodniczący Kół Terenowych Oddziału.
 2. W Oddziałach nie mających Kół Terenowych, kompetencje Zarząd Oddziału wykonuje Prezydium Zarządu Oddziału, (patrz § 43). Prezydium Zarządu Oddziału jest wyodrębnionym organem również w Oddziałach, w których są utworzone Koła Terenowe.
 3. 3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym: -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz – Przewodniczący Kół Terenowych Oddziału, działających na terenie Oddziału oraz zaproszony przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 41

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) prowadzenie działalności naukowo – szkoleniowej przez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, kursów itp., nie rzadziej niż 5 razy w roku;

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych organów naczelnych PTS;

3) uchwalanie planów działalności Oddziału oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny;

5) decydowanie w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Oddziału;

6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału;

7) powoływanie – na okres kadencji – zespołów do realizacji celów PTS;

8) powoływanie i rozwiązywanie Kół Terenowych Oddziału

9) zmiana adresu w ramach siedziby Oddziału, która wymaga zgłoszenia przez Zarząd Główny, celem dokonania stosownego wpisu w KRS.

§ 42

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez jego prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Oddziału.

C. Prezydium Zarządu Oddziału

§ 43

 1. W skład Prezydium Zarządu Oddziału wchodzą:

1) Prezes;

2) Wiceprezes;

3) Sekretarz i jego Zastępca;

4) Skarbnik i jego Zastępca;

5) Członkowie Zarządu Oddziału.

 1. Prezydium Zarządu Oddziału liczy do 11 osób.
 2. Prezydium Zarządu Oddziału kieruje bieżącą pracą Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Oddziału.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 4. W pracach Prezydium Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
 5. W przypadku zaistnienia wakatu w trakcie trwania kadencji, Prezydium Zarządu Oddziału ma prawo uzupełniać swój skład w 1/3 części, poprzez wybranie nowych członków Prezydium, z wyjątkiem obsady stanowiska Prezesa. Prezydium dokonuje uzupełnienia składu po przedstawieniu uzasadnienia swojej decyzji na posiedzeniu plenarnym Zarządu.
 6. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Oddziału należy kierowanie bieżącą działalnością Oddziału.

D. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 44

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału oraz działających na jego terenie Kół Terenowych.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. W razie gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

§ 45

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności gospodarki finansowej Oddziału;

2) kontrola opłacania składek członkowskich;

3) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;

4) przedstawienie Zarządowi Oddziału i jego prezydium wniosków w sprawie działalności Oddziału.

 1. Kontrola całokształtu działalności Oddziału odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

E. Sąd Koleżeński Oddziału

§ 46

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w pełnym składzie. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 3. W razie, gdy liczba członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jego pozostali członkowie.

§ 47

Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy członków oraz sprawy organów Oddziału i Kół Terenowych Oddziału, dotyczących nie przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał PTS oraz sporów powstałych na tle działalności PTS.

§ 48

 1. Sąd Koleżeński Oddziału może orzekać następujące kary:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) wykluczenie z PTS.

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału wydanych w I instancji przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia, który rozpatruje te sprawy jako sąd II instancji.Upływ wyżej wymienionego terminu do odwołania się, powoduje, iż orzeczenie Sądu Koleżeńskiego Oddziału wydanego w I instancji staje się prawomocne i podlega wykonaniu.

F. Koła Terenowe Oddziałów PTS

§ 49

 1. Z inicjatywy, co najmniej 20 członków PTS może być utworzone Koło Terenowe, grupujące osoby zamieszkałe na danym terenie.
 2. O utworzeniu, zakresie działania i rozwiązaniu Koła Terenowego decyduje Zarząd odpowiedniego Oddziału PTS.
 3. Celem Koła Terenowego jest intensyfikacja działalności towarzystwa na danym terenie. W działalności tej Koło korzysta z pomocy Oddziału PTS.
 4. O sposobie finansowania działalności Koła Terenowego decyduje Zarząd danego Oddziału.

Rozdział VI

Sekcje Specjalistyczne PTS

§ 50

Sekcja Specjalistyczna (zwana w postanowieniach statutu także „Sekcją” lub „Sekcją PTS”) może być utworzona lub rozwiązana przez Zarząd Główny z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 50 lekarzy dentystów i/lub 50 pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii, o których mowa w § 8 ust. 3. Sekcja grupuje członków interesujących się daną dziedziną stomatologii.

§ 51

 1. Członkiem sekcji może być członek PTS interesujący się daną specjalnością stomatologiczną. O przyjęciu decyduje właściwy Zarząd Sekcji zwykłą większością głosów.
 2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Sekcji, służy kandydatowi prawo odwoływania się do Zarządu Głównego PTS.
 3. Członkostwo w sekcji wygasa przez:

1) dobrowolne wystąpienie z Sekcji lub PTS zgłoszone na piśmie;

2) skreślenie z listy członków następuje w myśl § 12 ust.1, pkt 2);

3) wykluczenie prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego;

4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej bądź zastosowanie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;

5) śmierć członka.

Organy Sekcji

§ 52

 1. Organami Sekcji są:

1) Walne Zebranie Członków Sekcji;

2) Zarząd Sekcji;

3) Komisja Rewizyjna Sekcji.

 1. Kadencja organów Sekcji PTS trwa 4 lata.Wybory do organów odbywają się nie wcześniej niż 90 dni i nie później niż 30 dni przed upływem kadencji.
 2. Prezes Zarządu Sekcji może pełnić funkcję nieprzerwanie tylko przez 2 kadencje.

A. Walne Zebranie Członków Sekcji

§ 53

 1. Walne Zebranie Członków Sekcji jest najwyższą władzą Sekcji PTS.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji odbywa się nie rzadziej niż raz na 4 lata i przedmiotem jego obrad jest rozpatrzenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Sekcji, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji, wybór Prezesa Zarządu Sekcji, Zarządu Sekcji, Komisji Rewizyjnej Sekcji. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Sekcji może obejmować również inne punkty niż wymienione w zdaniu poprzednim.

§ 54

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Sekcji należy:

1) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Sekcji;

2) zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Sekcji;

3) uchwalenie programu działalności Sekcji zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami naczelnych władz PTS;

4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji i Komisji Rewizyjnej Sekcji;

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Sekcji;

6) wybór – w głosowaniu tajnym – Prezesa i Zarządu Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji;

7) podejmowanie na szczeblu Sekcji uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości któregoś z organów Sekcji PTS.

 1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Sekcji.
 2. O terminie Walnego Zebrania i proponowanym porządku obrad Zarząd Sekcji zawiadamia Członków Sekcji i Zarząd Główny PTS co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.

§ 55

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji zwołuje się:

1) na żądanie Zarządu Głównego lub Prezydenta PTS;

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej Sekcji;

3) na żądanie Zarządu Sekcji lub Prezesa Sekcji, w każdym czasie, w którym Zarząd Sekcji lub Prezes Sekcji uzna zwołanie Walnego Zebrania Członków Sekcji za konieczne, w szczególności jeśli wymaga tego interes Sekcji i/lub interes PTS, przepis prawa lub jest to niezbędne do zrealizowania postanowień Statutu lub uchwał organów PTS;

 1. W Walnym Zebraniu Członków Sekcji udział biorą:

1) z głosem decydującym wszyscy członkowie Sekcji,

2) z głosem doradczym – osoby zaproszone.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Sekcji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie nieobecności wymaganej liczby osób upoważnionych do głosowania, w drugim terminie (wyznaczonym co najmniej 30 minutach po terminie pierwszym) uchwały dotyczące spraw wymienionych w § 54 ust. 1, zapadają zwykłą większością obecnych osób uprawnionych do głosowania.
 2. Zarząd Sekcji zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania (wniosku).

B. Zarząd Sekcji

§ 56

 1. W skład Zarządu Sekcji wchodzą:

1) Prezes;

2) Wiceprezes;

3) Sekretarz i jego Zastępca;

4) Skarbnik i jego Zastępca;

5) Członkowie Zarządu Sekcji.

 1. Zarząd Sekcji liczy do 10 osób.

§ 57

Do zakresu działania Zarządu Sekcji należy:

1) prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej, przez organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, kursów itp. nie rzadziej niż raz na 2 lata;

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Sekcji oraz uchwał i wytycznych organów naczelnych PTS;

3) uchwalanie planów działalności Sekcji oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny PTS;

5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Sekcji.

§ 58

 1. Posiedzenia Zarządu Sekcji zwoływane są przez jego Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok.
 2. Uchwały Zarządu Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Sekcji, przy czym w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Sekcji.

C. Komisja Rewizyjna Sekcji

§ 59

 1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. W razie gdy liczba członków Komisji Rewizyjnej Sekcji ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu na czas do końca kadencji, może nastąpić w trybie wyboru, którego dokonują jej pozostali członkowie.

§ 60

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Sekcji należy:

1) kontrola całokształtu działalności Sekcji, a w szczególności gospodarki finansowej Sekcji;

2) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu członków Sekcji wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla ustępującego Zarządu Sekcji;

3) przedstawienie Zarządowi Sekcji wniosków w sprawie działalności Sekcji.

 1. Kontrola całokształtu działalności Sekcji odbywa się co najmniej raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej Sekcji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

Rozdział VII

Współpraca z Innymi Towarzystwami Naukowymi

§ 61

 1. W celu realizacji wspólnych celów Polskie Towarzystwo Stomatologiczne może współpracować z samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów oraz innymi towarzystwami i stowarzyszeniami.
 2. Współpraca wymieniona w ust. 1 realizowana jest na podstawie podpisanego porozumienia, którego treść zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego PTS.

Rozdział VIII

Majątek PTS

§ 62

 1. Majątek PTS stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku PTS są:
  a. składki członkowskie,
  b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 3. dochody z własnej działalności statutowej,
 4. dochody z majątku PTS,
  f. dochody z działalności gospodarczej,
 5. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
  3. Dochód z działalności gospodarczej PTS służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. PTS może wykonywać każdy rodzaj działalności gospodarczej, która jest dozwolona na postawie przepisów prawa, jak również jest zgodna z celami statutowymi PTS.

§ 63

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej PTS ustala Zarząd Główny.
 2. Organy PTS są obowiązane zarządzać majątkiem PTS zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§ 64

Oświadczenia w imieniu PTS, w tym oświadczenia w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składają dwie osoby Prezydent lub Wiceprezydent Zarządu Głównego oraz Skarbnik Generalny lub Zastępca Skarbnika Generalnego.

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązanie PTS

§ 65

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie PTS wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów podjętej kwalifikowaną większością głosów 2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. O zamiarze rozwiązania PTS delegaci winni być powiadomieni przez Zarząd Główny co najmniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.
 3. Walne Zebranie Delegatów decyduje o przekazaniu majątku PTS i powołuje komisję likwidacyjną.

§ 66

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polsce, w szczególności przepisy Prawa o stowarzyszeniach.