Klauzula informacyjna RODO – wzór

Niniejszy wzór Klauzuli informacyjnej RODO został przygotowany dla lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą opartą na wpisie tych lekarzy dentystów jako osób fizycznych do CEiDG, która to działalność w ramach firmy (czyli nazwy) przedsiębiorcy powinna również zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy (lekarza dentysty); w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez lekarza dentystę praktyki zawodowej, wzór Klauzuli w powyższym zakresie wymaga ewentualnego dostosowania. Nadto wzór Klauzuli ma charakter uniwersalny i może wymagać dostosowania z uwagi na specyfikę przetwarzania danych osobowych w danej praktyce zawodowej, prowadzonej przez lekarza dentystę.