Klauzula informacyjna RODO – wzór

Niniejszy wzór Klauzuli informacyjnej RODO został przygotowany dla lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą opartą na wpisie tych lekarzy dentystów jako osób fizycznych do CEiDG, która to działalność w ramach firmy (czyli nazwy) przedsiębiorcy powinna również zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy (lekarza dentysty); w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez lekarza dentystę praktyki zawodowej, wzór Klauzuli w powyższym zakresie wymaga ewentualnego dostosowania. Nadto wzór Klauzuli ma charakter uniwersalny i może wymagać dostosowania z uwagi na specyfikę przetwarzania danych osobowych w danej praktyce zawodowej, prowadzonej przez lekarza dentystę.

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – prawem odpłatnym czy nieodpłatnym?

Prawo pacjenta do otrzymania dokumentacji medycznej wynika z przepisu zawartego w art.23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) o prawach pacjenta i…

Czytaj

Czy szczegółowy wykaz czynności zawodowych w odniesieniu do higienistki stomatologicznej oraz asystentki stomatologicznej jest spójny i precyzyjny?

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17.8.2023r. (Dz.U. z 2023r., poz. 1972) minister właściwy do spraw zdrowia został zobligowany do wydania rozporządzenia, w…

Czytaj

Kilka słów o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – uwagi ustrojowe

W prawie, a przede wszystkim w świecie medycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pełni ważną rolę. Poprzez tę strukturę realizowane jest przede wszystkim kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych, jak również…

Czytaj

Jak będzie wyglądało kształcenie zawodowe u higienistek stomatologicznych czy asystentek stomatologicznych na podstawie ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972)

Tytułowe dwie grupy zawodowe od przyszłego roku (zasadniczo od 26.3.2024r.) staną się adresatami norm prawnych zawartych w ustawie o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023…

Czytaj

Dyskusja w zakresie higienistki stomatologicznej czy asystentki stomatologicznej jako zawodu medycznego – rozmową o wymiarze aktualnym czy historycznym?

Tytułowe dwie grupy zawodowe od przyszłego roku (zasadniczo od 26.3.2024r.) staną się adresatami norm prawnych zawartych w ustawie o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z…

Czytaj

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodami medycznymi z oczekującą na wejście w życie regulacją ustawową analizowaną z perspektywy legislacyjnej

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 1.9.2023 r. podpisany przez Prezydenta RP. Tym samym projekt zyskuje status ustawy o niektórych zawodach medycznych z…

Czytaj

Prawa pacjenta – obowiązek informowania o prawach pacjenta

Z uwagi na to, iż w ostatnim czasie sporo się mówi w przestrzeni publicznej o jakości w ochronie zdrowia, bezpieczeństwie pacjenta, warto zwrócić uwagę również na prawa pacjenta, a w…

Czytaj

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodem medycznym mającym uregulowanie normatywne

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 18.8.2023 r. przekazany do podpisu przez Prezydenta RP. Wskazany projekt dotyczy uregulowania warunków i zasad wykonywania (17)…

Czytaj

Co z jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta?

Powyższym pytaniem nie bez przyczyny nawiązuje do tytułu rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 21 grudnia 2022 r. (RPU IX, poz. 2898). Rzeczony powyżej…

Czytaj