Klauzula informacyjna RODO – wzór

Niniejszy wzór Klauzuli informacyjnej RODO został przygotowany dla lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą opartą na wpisie tych lekarzy dentystów jako osób fizycznych do CEiDG, która to działalność w ramach firmy (czyli nazwy) przedsiębiorcy powinna również zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy (lekarza dentysty); w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez lekarza dentystę praktyki zawodowej, wzór Klauzuli w powyższym zakresie wymaga ewentualnego dostosowania. Nadto wzór Klauzuli ma charakter uniwersalny i może wymagać dostosowania z uwagi na specyfikę przetwarzania danych osobowych w danej praktyce zawodowej, prowadzonej przez lekarza dentystę.

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodami medycznymi z oczekującą na wejście w życie regulacją ustawową analizowaną z perspektywy legislacyjnej

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 1.9.2023 r. podpisany przez Prezydenta RP. Tym samym projekt zyskuje status ustawy o niektórych zawodach medycznych z…

Czytaj

Prawa pacjenta – obowiązek informowania o prawach pacjenta

Z uwagi na to, iż w ostatnim czasie sporo się mówi w przestrzeni publicznej o jakości w ochronie zdrowia, bezpieczeństwie pacjenta, warto zwrócić uwagę również na prawa pacjenta, a w…

Czytaj

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodem medycznym mającym uregulowanie normatywne

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 18.8.2023 r. przekazany do podpisu przez Prezydenta RP. Wskazany projekt dotyczy uregulowania warunków i zasad wykonywania (17)…

Czytaj

Co z jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta?

Powyższym pytaniem nie bez przyczyny nawiązuje do tytułu rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 21 grudnia 2022 r. (RPU IX, poz. 2898). Rzeczony powyżej…

Czytaj

Ostatnie zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417; tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876)) Ostatnie zmiany nowelizacyjne dokonane przez ustawodawcę dotyczą między innymi ustawy z dnia…

Czytaj

Zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych na terenie świadczeniodawców – uwagi wybrane w kontekście praktycznym

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 58 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Czytaj

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych jest prawem czy obowiązkiem?

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417), dalej oznaczona jako „PrPacjRPPU” obowiązuje od dnia 25.11.2013 r.…

Czytaj

Certyfikat umiejętności zawodowych – wymaga doprecyzowania poprzez uchwalenie szczególnego aktu prawnego – racja czy negacja ?

W dniu 21.07.2022 r. został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie dyspozycji normatywnej zawartej w art. 17 ust. 26 ustawy z…

Czytaj