Klauzula informacyjna RODO – wzór

Niniejszy wzór Klauzuli informacyjnej RODO został przygotowany dla lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą opartą na wpisie tych lekarzy dentystów jako osób fizycznych do CEiDG, która to działalność w ramach firmy (czyli nazwy) przedsiębiorcy powinna również zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy (lekarza dentysty); w zależności od formy organizacyjno-prawnej prowadzenia przez lekarza dentystę praktyki zawodowej, wzór Klauzuli w powyższym zakresie wymaga ewentualnego dostosowania. Nadto wzór Klauzuli ma charakter uniwersalny i może wymagać dostosowania z uwagi na specyfikę przetwarzania danych osobowych w danej praktyce zawodowej, prowadzonej przez lekarza dentystę.

Ostatnie zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417; tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876)) Ostatnie zmiany nowelizacyjne dokonane przez ustawodawcę dotyczą między innymi ustawy z dnia…

Czytaj

Zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych na terenie świadczeniodawców – uwagi wybrane w kontekście praktycznym

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 58 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Czytaj

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych jest prawem czy obowiązkiem?

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417), dalej oznaczona jako „PrPacjRPPU” obowiązuje od dnia 25.11.2013 r.…

Czytaj

Certyfikat umiejętności zawodowych – wymaga doprecyzowania poprzez uchwalenie szczególnego aktu prawnego – racja czy negacja ?

W dniu 21.07.2022 r. został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie dyspozycji normatywnej zawartej w art. 17 ust. 26 ustawy z…

Czytaj

Czy system no-fault w ochronie zdrowia może mieć coś wspólnego lotnictwem?

Zanim przejdziemy do ochrony zdrowia i analizy jej w kontekście zakładanego systemu no-fault, warto zwrócić uwagę na lotnictwo, które nadal jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Swój nieustanny rozwój opiera…

Czytaj

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (UD255) złożył jako wnioskodawca Minister Zdrowia. Aktualnie proponowane rozwiązanie legislacyjne jest procedowane na Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. System opieki…

Czytaj

Wyrażenie zgody przez pacjenta na leczenie nie ma wyłącznie formalnego charakteru

Zgoda pacjenta na leczenie oprócz kwestii związanej ze złożeniem przez niego stosownego oświadczenia woli, mającego postać zmaterializowaną np. w postaci papierowego dokumentu z podpisem pacjenta z imienia i nazwiska nie…

Czytaj

Kontrakt lekarski czy umowa o pracę – co medyk powinien wiedzieć zanim zawrze umowę?

Przede wszystkim należy wskazać, iż każdy z wyżej wymienionych dokumentów to umowa, która zawierana jest na podstawie wzajemnie złożonych oświadczeń woli obu stron tej czynności prawnej. Innymi słowy, aby skutecznie…

Czytaj

Zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza dentystę w trakcie pandemii

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz dentysta może udzielać świadczeń zdrowotnych polegających na  badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a…

Czytaj