Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jest jednym z najdłużej działających naukowych towarzystw w Polsce. Od prawie 70 lat towarzyszy mu znak towarowy identyfikujący stowarzyszenie lekarzy dentystów i ich działalność w różnych statutowych obszarach. Ze znakiem można spotkać się w periodykach naukowych, na konferencjach, kongresach, targach i szkoleniach, w mediach, podczas obchodów jubileuszowych, w akcjach prozdrowotnych i profilaktycznych oraz na opakowaniach produktów przebadanych klinicznie przez PTS.

Znak Towarowy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508). Jest przedstawiony w sposób graficzny i stanowi wizytówkę PTS. Oznaczony złotym paskiem z napisem „Znak Akceptacji” potwierdza jakość i pozytywne właściwości produktu w oparciu o przeprowadzone badania kliniczne przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

O przyznanie Znaku Akceptacji PTS mogą wnioskować przedsiębiorcy z branży dentystycznej, medycznej i kosmetycznej, którzy zabiegają o oznaczenie swoich produktów logotypem PTS. Jednak przyznanie Znaku Akceptacji PTS wiąże się z określoną procedurą badawczą. Obejmuje ona m.in. złożenie wniosku, załączenia opisu produktu i certyfikatu składu oraz zawarcie umowy. Na podstawie wniosku Prezydium Zarządu Głównego analizuje możliwość klinicznego przebadania produktu w ośrodkach akademickich, ale dopiero uzyskanie pozytywnych wyników badań, daje możliwość podjęcia uchwały o wydaniu Certyfikatu PTS, z prawem korzystania ze Znaku przez okres 1 roku od dnia podjętej uchwały.

Wartością dodaną dla przedsiębiorcy aplikującego o prawo do korzystania ze Znaku Akceptacji PTS jest przeprowadzenie badań produktu, wskazanego przez przedsiębiorcę w złożonym wniosku i opracowanie wyników badań, względem których przenoszone są prawa autorskie majątkowe na rzecz przedsiębiorcy. Opracowanie może być wykorzystywane w działalności marketingowej, pod warunkiem, że treść merytoryczna nie ulegnie zniekształceniu. Przedsiębiorcy często korzystają z opracowań i publikują reprinty tych opracowań w celach marketingowych.

ISTOTA ZNAKU TOWAROWEGO

Istotą Znaku Akceptacji jest wyróżnienie produktów, których właściwości są potwierdzone przez przeprowadzone badania kliniczne. Oznaczenie logotypem ze złotym paskiem pełni wiele istotnych funkcji w przekazie dla odbiorcy. Funkcja jakościowa, rozumiana jest jako możliwość przekazania informacji o wiarygodności i pozytywnym działaniu produktu, daje poczucie zaufania i gwarancji skuteczności. Funkcja identyfikacyjna wyróżnia przebadany klinicznie produkt i certyfikowany przez PTS. Oznaczenie pełni również funkcję reklamową, gdyż kojarzy się z różnymi obszarami działalności naukowej i udzieleniem wiarygodnej opinii przez specjalistów z zakresu stomatologii, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym. Wszystkie funkcje mają ogromne znaczenie w kreowaniu marki produktów.

CHRONIMY ZNAK TOWAROWY

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne odpowiednio zabezpiecza znak towarowy. Znak objęty jest rejestracją w Urzędzie Patentowym oraz posiada Księgę Znaku. Rejestracja daje wyłączność jego używania, zwiększa tym samym wartość rynkową i renomę przedsiębiorstwa. Jest on świadectwem wiarygodności dla społeczeństwa i współpracujących przedsiębiorców.

Naruszenie praw ochronnych Znaku jest zabronione prawem. Dlatego każdorazowo do umowy zawiera się porozumienie mówiące o prawie korzystania ze Znaku Akceptacji PTS.

Istotną korzyścią z posiadania zarejestrowanego Znaku Towarowego jest możliwość udzielania odpłatnej licencji na jego używanie innym podmiotom.