Dostępne jest nowe wydanie FDI Advocacy Update – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Z zagranicy

Dostępne jest nowe wydanie FDI Advocacy Update

Dostępne jest nowe wydanie publikacji pod nazwą FDI Advocacy Update (Issue 2, April – June 2022). W wydawnictwie tym można zapoznać się z całym spektrum działań podejmowanych w ostatnim czasie przez Światową Federację Dentystyczną, które mają służyć zapewnieniu każdej osobie zdrowia jamy ustnej.

We wstępie do publikacji czytamy: – Za nami kilka ekscytujących miesięcy dla zdrowia jamy ustnej na poziomie polityki, z wieloma pozytywnymi zmianami, które pomogą we wdrożeniu Wizji FDI na rok 2030 i realizacji naszych ambicji, by zapewnić wszystkim wysokiej jakości opiekę w zakresie zdrowia jamy ustnej. Zatwierdzenie globalnej strategii WHO dotyczącej zdrowia jamy ustnej przez rządy na całym świecie oraz wzmocnienie przepisów dotyczących wycofywania amalgamatu dentystycznego w Konwencji z Minamaty będzie wspierać wysiłki mające na celu zapobieganie chorobom, a także integrację zdrowia jamy ustnej z szerszą polityką zdrowotną na poziomie krajowym.

 

Globalna strategia zdrowia jamy ustnej oficjalnie przyjęta przez WHO

Dużym sukcesem FDI było przyjęcie przez państwa członkowskie WHO globalnej strategii zdrowia jamy ustnej – miało to miejsce podczas 75. Światowego Zgromadzenia na rzecz Zdrowia (WHA75), które odbyło się w dniach 22–28 maja. Strategia ta, w bardzo dużym zakresie zgodna z wizją FDI 2030, będzie stanowić podstawę do opracowania nowego globalnego planu działania, w tym ram kontroli postępów zgodnie z celami wyznaczonymi do osiągnięcia przed rokiem 2030. WHO ma jeszcze w tym roku opublikować swój pierwszy globalny raport na temat zdrowia jamy ustnej.

FDI będzie nadal monitorować wszystkie rozpoczęte już procesy i uczestniczyć w kluczowych fazach konsultacji, w miarę opracowywania planu działania na rzecz zdrowia jamy ustnej. Federacja zamierza też dążyć do integracji zdrowia jamy ustnej w ramach przekrojowych strategii i programów dotyczących chorób niezakaźnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wsparcie stopniowego wycofywania amalgamatu dentystycznego

W dniach 21–25 marca odbyło się (w formule hybrydowej) posiedzenie Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie stosowania amalgamatu w stomatologii (COP4.2). Strony odrzuciły propozycję regionu Afryki dotyczącą zakazu używania amalgamatu i przyjęto decyzję o kontynuacji obecnego podejścia do stopniowej rezygnacji z tego typu wypełnień. Podczas Konferencji uzgodniono kilka poprawek, m.in. to, że Strony wykluczą lub nie zezwolą na stosowanie przez lekarzy dentystów amalgamatu w leczeniu zębów mlecznych u pacjentów poniżej 15. roku życia oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią, z wyjątkiem przypadków, gdy stomatolog uzna to za konieczne w oparciu o potrzeby pacjenta.

Chociaż kierownictwo FDI uczestniczyło w COP4.2 wirtualnie, w spotkaniu, które odbyło się na Bali, Federację reprezentowali przedstawiciele Indonezyjskiego Towarzystwa Stomatologicznego. FDI nawiązało również współpracę z IADR i ADA w celu organizacji wydarzenia towarzyszącego na temat przyspieszenia wycofywania amalgamatu dentystycznego.

 

Współpraca ze środowiskiem farmaceutów

Pod koniec 2021 roku FDI nawiązała współpracę z Międzynarodową Federacją Farmaceutyczną (ang. International Pharmaceutical Federation; IPF), a jej pretekstem była sugestia, by w podręcznikach dla farmaceutów dotyczących leczenia cukrzycy uwzględniać znaczenie prawidłowej higieny jamy ustnej w zapobieganiu tej chorobie. Na tym jednak nie koniec, przykładem kontynuacji wspólnych działań jest webinar przeprowadzony w dniu 16 maja na temat roli farmaceutów w zachowaniu zdrowia jamy ustnej.

 

Szkolenie dentystów jak zachęcać pacjentów do rzucenia palenia

Specjaliści z World Dental Federation przygotowali dostępne w czterech językach narzędzie, które może pomoc lekarzom dentystom w zachęcaniu pacjentów do walki z nałogiem tytoniowym. Poza samym poradnikiem (publikacja pt. „FDI Tobacco Cessation Guidance fot Oral Health Professionals”) stomatolodzy mają do dyspozycji animacje, które pozwalają im poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Wykorzystano w nich najczęściej stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej modele (5A oraz 5R), które okazały się skuteczne w rzuceniu palenia przez pacjentów. W propagowaniu tych publikacji wśród lekarzy stomatologów Federacja znalazła wsparcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Seria filmów z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej 2022

World Oral Health Day obchodzony w dniu 20 marca stał się okazją, by udostępnić serię filmów pod nazwą „Beyond a healthy smile”. Są one świadectwem tego, jak blokady wprowadzane w poprzednich latach w związku z pandemią COVID-19 i utrudniony dostęp do leczenia stomatologicznego wpłynęły na stan zdrowia jamy ustnej mieszkańców różnych regionów świata. W filmach opatrzonych podtytułem „Voices from…” występują osoby związane ze Światową Federacją Dentystyczną: prezydent FDI prof. Ihsane Ben Yahya (Maroko), prezydent-elekt dr Greg Chadwick (USA), członek Rady dr Maria Fernanda Atuesta Mondragon (Kolumbia) oraz przewodnicząca Komisji Zdrowia Publicznego dr hab. prof. Elham Kateeb (Palestyna).

 

Każdy z czytelników FDI Advocacy Update jest zachęcany do tego, by dzielić się z innymi stomatologami własnymi doświadczeniami z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej: advocacy@fdiworlddental.org