Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, po  konsultacjach ze środowiskiem medycznym i uniwersyteckim wystosowało zapytanie do Ministerstwa Zdrowia w kwestii ułatwienia realizacji procedur umożliwiających Lekarzom i Lekarzom Dentystystom, którzy w wyniku wojny znajdują się w Polsce, niesienie pomocy w ramach krajowego systemu opieki zdrowotnej. Obecne przepisy dyskwalifikowały włączenie ich do systemu w sposób szybki i efektywny, zabierając im szansę na pracę jako lekarze w placówkach medycznych.

Ministerstwo nie pozostało obojętne na głos środowiska, przekazując Komunikat w sprawie zasad zatrudnienia personelu medycznego z Ukrainy w Polsce umożliwiając nadanie warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Włączenie Naszych Koleżanek i Kolegów z Ukrainy, w obliczu nowej i szybko rozwijającej się sytuacji geopolitycznej, może korzystnie wpłynąć na dostęp do skutecznej i celowanej pomocy w tych sektorach, które będą tego potrzebowały najbardziej. Wszyscy musimy się liczyć z nowymi wyzwaniami stawianymi przed Nami w związku jeszcze niewygasłą pandemią oraz napływem znaczącej liczby osób szukających schronienia w Polsce.

 

Poniżej prezentujemy ścieżki dla poszczególnych grup zawodowych:

Lekarze i Lekarze Dentyści: Aktualnie dostępna jest ścieżka ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:

1) prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
 2. b) zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;
 3. c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 5. e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 6. f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
 7. g) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
 8. h) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt g;
 9. i) wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
 5. e) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;
 6. f) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – te same warunki co do formy jak w pkt e;

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;
 3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
 5. e) dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-lekarzalekarza-dentysty-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce

            Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów:  

+48 532 455 016

+48 532 455 018

+48 532 088 025

+48 539 141 292

 

Pielęgniarki i Położne: Rozróżniamy trzy sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego wykształcenia, znajomości języka polskiego i posiadanych dokumentów:

1) prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce, jeżeli posiadasz następujące dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 1 roku pracy pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o znajomości języka polskiego;
 2. b) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem;
 3. c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. d) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 5. e) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 6. f) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt b;
 7. g) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

2) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu samodzielnie po 3 miesiącach pracy pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 4. d) dokument wydany przez uprawniony organ w kraju w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy, poświadczający posiadanie ma co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego jako pielęgniark lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zgody Polsce;
 5. e) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

3) prawo wykonywania zawodu warunkowe w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych pacjentom, jeżeli posiadasz następujący dokumenty (wykonywanie zawodu wyłącznie pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 3. c) oświadczenie lub dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód;
 4. d) dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – dyplom + tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego; wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie appostile lub legalizacja dyplomu nie będzie wymagana;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-warunkowe-prawo-wykonywania-zawodu-poloznej-w-okresie-ogloszenia-stanu-zagrozenia-epidemicznego-lub-stanu-epidemii-w-polsce

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia pielęgniarek i położnych:  

 +48 883 840 961

 +48 883 840 965

 +48 539 147 679

 +48 539 141 017 

 

Ratownicy Medyczni: Rozróżniamy dwa sposoby ubiegania się o zgodę Ministra Zdrowia na pracę w Polsce w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i dokumentów potwierdzających dorobek zawodowy:

1) wykonywanie zawodu niezależnie od stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
 3. c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
 4. b) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

2) wykonywanie zawodu wyłącznie w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego jeżeli posiadasz następujące dokumenty (praca wyłącznie pod nadzorem):

 1. a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 2. b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalający, na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;
 3. c) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub
 4. b) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych ratownika medycznego nie krócej niż 1 rok, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody;

Dokumenty składa się do Ministra Zdrowia. Udzielenie zgody umożliwia wykonywanie zawodu w Polsce przez max. 5 lat. Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-uproszczonego-dostepu-do-zawodu-ratownika-medycznego

Udostępniamy numery telefonów, pod którymi można uzyskać informację dot. możliwości zatrudnienia ratowników:  

+48 882 790 624

+48 532 455 023