Nowy Statut PTS został zatwierdzony przez KRS! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Nowy Statut PTS został zatwierdzony przez KRS!

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, iż  w dniu 27.11.2021 r. uchwałą nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów  Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego został zmieniony Statut PTS, a następnie w dniu 26.04.2022 r.  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie pod sygnaturą: WR.VI NS-REJ.KRS/002098/22/247 w sprawie wpisania nowego tekstu Statutu PTS jw., informujemy, iż od dnia dokonania wpisu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także w rejestrze przedsiębiorców dotyczącego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na podstawie ww. postanowienia obowiązuje nowy Statut PTS, którego treść w celu przypomnienia w jakim kształcie została uchwalona przez najwyższą władzę PTS czyli WZD. Aktualny dokument publikujemy na stronie PTS w zakładce PTS/Statut.

Nowy statut PTS został zamieszczony na stronie internetowej PTS po otrzymaniu uwierzytelnionej kopii aktualnego Statutu PTS (ze stosownymi pieczęciami), wydanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

Z uwagi na to, iż na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 20.03.2020 r. obowiązywał stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a od dnia 16 maja 2022 r. nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego, termin Walnego Zebrania Delegatów o wymiarze  sprawozdawczo – wyborczym, mający odbyć się wyłącznie w trybie stacjonarnym z uwagi na jego doniosły charakter, zaplanowany jest na pierwszy kwartał 2023 r. W tym celu zwołane zostanie uprzednio wcześniej posiedzenie Zarządu Głównego.

Mając na względzie powyższe wyjaśniamy, iż wybory do nowych władz PTS odbędą się według postanowień aktualnie obowiązującego Statutu. Zgodnie z jego treścią wybieralnymi władzami PTS są:

  • Walne Zebranie Delegatów,
  • Zarząd Główny,
  • Główna Komisja Rewizyjna,
  • Główny Sąd Koleżeński.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych PTS ma trwać 4 lata. Członkowie wybrani do władz PTS mogą pełnić funkcje nieprzerwanie tylko przez dwie kolejne kadencje. Wybory do władz PTS przeprowadzane zostaną na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu jw. oraz regulaminu wyborów, uchwalanego przez Walne Zebranie Delegatów. W tym zakresie należy nadmienić, iż w dniu 27.11.2021 r. została podjęta uchwała Walnego Zebrania Delegatów o przyjęciu nowego Regulaminu Wyborów w PTS, który również znajdzie zastosowanie przy zbliżających się wyborach w odniesieniu do wszystkich władz PTS, w tym władz Oddziału PTS. Uchwały wszystkich władz PTS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że szczegółowe postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie gdy skład władz PTS ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, chyba że Statut stanowi inaczej. Powyższe w związku z rotacją na różnych stanowiskach w praktyce okazało się bardzo przydatnym rozwiązaniem (§ 13 Statutu PTS).

Do kierowania całą działalnością PTS oraz reprezentowania PTS na zewnątrz powoływany jest Zarząd Główny PTS. Nowo powoływany Zarząd Główny ma składać się z nie więcej niż 12 członków: Prezydenta PTS, Wiceprezydenta PTS, Skarbnika PTS, Sekretarza PTS, pozostałych członków, co stanowi znaczne zmniejszenie liczby członków tego organu z ponad 46 członków (§ 16 Statutu PTS). Zmniejszona liczba członków Zarządu Głównego umożliwi profesjonalne zarządzanie PTS-em, w tym sprawne podejmowanie decyzji. Takie rozwiązanie konstrukcyjne jest również dużo bardziej adekwatne do obecnego kształtu i sposobu funkcjonowania PTS na zewnątrz, jak i wewnątrz. Powyższe było przedmiotem licznych debat na posiedzeniach wszystkich władz PTS, najbardziej szczegółowo i kompleksowo omówiono to podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 27.11.2021 r., gdzie m.in. powyższa zmiana Statutu PTS została uchwalona.

Jednocześnie wskazujemy, iż nowo wybieranymi władzami Oddziału PTS są: – Walne Zebranie Członków Oddziału; – Zarząd Oddziału (§ 26 Statutu PTS). W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 3-5 członków, w tym: – Prezes Oddziału, – Zastępca Prezesa Oddziału,- Skarbnik (§ 30 Statutu PTS). W Oddziałach nie są już wybierane takie władze jak Komisja Rewizyjna Oddziału oraz Sąd Koleżeński Oddziału. Nie będzie również funkcjonować Prezydium Zarządu Oddziału z uwagi na zmniejszenie liczby członków Zarządu Oddziału (z 11 członków do maksymalnie 5 członków) oraz likwidację zapisów statutowych, dotyczącą kół terenowych. W związku z powyższym utrzymywanie wewnętrznej struktury wyłanianej z Zarządu Głównego nie było potrzebne w celu sprawnego funkcjonowania Oddziału PTS, o czym ostatecznie zadecydowało Walne Zebranie Delegatów w dniu 27.11.2021 r. Nadto podkreślamy, iż dotychczasowo funkcjonujące koła terenowe zostaną przydzielone formalnie do Oddziałów, które odpowiadają obszarowi miejscowemu ich działania, z zachowaniem dotychczasowych struktur funkcjonującego koła terenowego. Zmienione zapisy Statutu pozwalają na zachowanie działających kół terenowych, wykluczając jedynie możliwość powoływania nowych kół terenowych.

W odniesieniu do Sekcji powoływani są przez Zarząd Główny Prezesi Sekcji (§ 33 ust. 3 Statutu PTS). Sekcja może działać w oparciu o rozbudowane struktury w razie przyjęcia przez Zarząd Główny stosownego Regulaminu, wprowadzającego takie rozwiązania. Na ten moment Regulamin Sekcji jest w fazie opracowywania w celu przedstawienia go na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTS.

Reasumując najbliższy czas pracy w PTS, w tym planowanych posiedzeń władz PTS ma posłużyć wdrożeniu zapisów Statutu PTS, które zostały wpisane przez Krajowy Rejestr Sądowy i tym samym zyskały przymiot obowiązujących i wiążących regulacji, według których PTS de facto, a obecnie również de iure zacznie funkcjonować. Stanowią one odpowiedź na realne potrzeby działania Stowarzyszenia, aktualną sytuację gospodarczą, w obszarze której PTS funkcjonuje jako przedsiębiorca, mając na względzie zintensyfikowanie realizacji celów statutowych PTS. Nie sposób je dziś osiągać w tak zwanym świecie post pandemiczny bez zmian strukturalnych czy organizacyjnych.

Mamy nadzieję, iż przedmiotowe pismo stanowi esencjonalne przypomnienie o uchwalonych zmianach Statutu PTS i pozwoli na sprawne, jak również profesjonalne ich zrealizowanie przy ścisłej kooperacji wszystkich członków, w tym osób funkcyjnych w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent PTS

Prof. dr hab. Marzeny Dominiak

 

Statut do pobrania w pliku PDF znajduje się tutaj –>>Uwierzytelniony przez Sąd aktualny Statut PTS