Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów PTS 20 stycznia 2023 roku we Wrocławiu – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów PTS 20 stycznia 2023 roku we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

zgodnie z brzmieniem uchwały nr 5/2022 Zarządu Głównego PTS  z dnia 9.12.2022 r. w sprawie zwołania Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów PTS na dzień 20.01.2023r. godzina 16.00 informuję, że Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Delegatów, odbędzie się w Hotelu Old Town Haston; pl. Nankiera,50-1,40 Wrocław.

Jednocześnie wskazuję, iż w posiedzeniu będzie możliwość brania udziału wyłącznie stacjonarnie. Powyższe oznacza, iż nie jest możliwy udział w obradach Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość. Wynika to z faktu, iż charakter zwołanego posiedzenia WZD ma wymiar sprawozdawczy, wyborczy, jak również uroczysty, co implikuje odbycie tych obrad w trybie stacjonarnym. Nadto podkreśla się potrzebę osobistego brania udziału w zwołanych obradach Walnego Zebrania Delegatów.

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie swojej obecności lub nieobecności na posiedzeniu, z zaznaczeniem raz jeszcze, iż możliwy jest wyłącznie stacjonarny udział w posiedzeniu Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów.  Ponadto uprasza się o przesłanie listy delegatów kierowanych na ww. Walne Zebranie Delegatów z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, jak również wskazanie ewentualnych kandydatów na Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W tym zakresie należy mieć na uwadze uchwałę nr 7/2022 z dnia 9.12.2022 r ZG PTS w sprawie ustalenia kwestii związanej z ilością delegatów w przypadku spadku liczby członków Oddziału oraz delegatów, którzy jako członkowie nie maja opłaconych składek (treść ww. uchwały w załączeniu). Według powyższej uchwały ustalono, iż w przypadku spadku liczby członków Oddziału nie ulega zmniejszeniu ilość delegatów wysyłanych na WZD. Poza tym we wskazanej uchwale ustalono również, iż delegaci którzy jako członkowie nie mają opłaconych składek nie mogą brać udziału w WZD. W związku z powyższym proszę o zweryfikowanie czy delegaci wysyłani na WZD mają uregulowane składki członkowskie.

W załączeniu do niniejszej informacji publikujemy oryginał pisma, kóre zostało do Państwa wysłane droga elektroniczną wraz z  proponowanym porządkiem obrad zwoływanego posiedzenia, stanowiącym załącznik do uchwały nr 5/2022 Zarządu Głównego PTS  z dnia 9.12.2022 r.

Jeśli mają Państwo jakieś wnioski w zakresie rozszerzenia porządku obrad, proszę o przesyłanie ich wyłącznie pod adres e-mail:biuro@pts.net.pl, nie później niż do dnia 8 stycznia 2023 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezydent PTS – prof. dr hab. Marzena Dominiak

 

Pismo w oryginale z zaproszeniem na WZD PTS