Jest nowy Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Aktualności

Jest nowy Statut PTS

Jest nowy Statut PTS

Nowy Statut PTS uzyskał akceptację zdecydowanej większości Delegatów Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (Poznań, 21-22 września).  

Aktualizacja Statutu PTS była jednym z kluczowych zadań jakie kilka miesięcy temu postawił przed sobą Zarząd Główny pod kierownictwem prof. Marzeny Dominiak. Po wielu tygodniach prac i dyskusji z przedstawicielami Oddziałów zaprezentowano wersję, która uzyskała akceptację delegatów Walnego Zgromadzenia PTS.

NOWY STATUT PTS

Czytaj także: 

“Czasopismo stomatologiczne” z nowym redaktorem naczelnym

– Statut bez wątpienia wymagał aktualizacji. Zmieniły się przepisy, szczególnie prawo o stowarzyszeniach, wiele zmian zostało wymuszonych przez tzw. praktykę. Poprzednie brzmienie Statutu nie pozwalało na pragmatyczne działania i rozwój – podkreślała tuż przed głosowaniem prof. Marzena Dominiak, prezydent PTS.

PTS na nowych wodach

W dalszym ciągu podstawowym zadaniem PTS jest „rozwijanie wiedzy medycznej w zakresie dyscyplin stomatologicznych i szerzenie zdobyczy nauki wśród ogółu lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii”. Do statutowych celów należą również m.in. „inicjowanie nowych zagadnień medycznych, również o charakterze interdyscyplinarnym, podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy dentystów, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii przez ich kształcenie i doskonalenie w zakresie stomatologii”.

Wśród nowo określonych celów jest chociażby „współdziałanie z innymi organizacjami i przedsiębiorcami w sprawach dotyczących lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia z zakresu stomatologii w kraju i za granicą”. PTS stawia przed sobą również zadanie „opiniowania projektów, inicjowania programów, rozwiązań prawnych z zakresu opieki medycznej, w szczególności stomatologicznej”.

– W ten sposób chcemy w sposób pełniejszy wykorzystać wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów. Uważamy, że PTS może stanowić głos doradczy w wielu kwestiach związanych z prowadzeniem praktyk stomatologicznych, edukacją czy szeroko rozumianym systemem opieki stomatologicznej w kraju – argumentuje zmiany prof. Marzena Dominiak.

PTS poszerza horyzonty

Nowy Statut wprowadza pojęcie „Członka Wspierającego”. Może nim zostać: dyplomowana pielęgniarka, dyplomowana higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny lub student. Co ważne w poczet Członków Wspierających może zostać przyjęta każda osoba fizyczna, która posiada wykształcenie akademickie, osoba prawna, jak również przedsiębiorca bez względu na formę organizacyjno – prawną, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, uznające cele PTS, zobowiązujące się przestrzegać jego statutu i pragnące wnieść swój wkład pracy w rozwój PTS.

– Chcemy rozwijać polską stomatologię, a to można robić wyłącznie zespołowo. Członkowie Zwyczajni nie muszą obawiać się o swój status w towarzystwie. Wierzę natomiast, że zastrzyk świeżej krwi przełoży się na wiele ciekawych projektów – uważa prof. Marzena Dominiak.

Nowy Statut na doprecyzowuje także terminy opłacania składek oraz kwestie honorowego członkostwa czy przyznawania Godności i Odznaczeń PTS (nowe regulaminy).

Statut wejdzie w życie w momencie wpisania go do KRS.