dr Natalia Piotrowska (dawniej Krej), Autor w serwisie Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej – prawem odpłatnym czy nieodpłatnym?

Prawo pacjenta do otrzymania dokumentacji medycznej wynika z przepisu zawartego w art.23 i nast. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej zwana „ustawą”). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 28 ust. 1 tejże ustawy za udostępnienie dokumentacji…...

Czytaj...

Czy szczegółowy wykaz czynności zawodowych w odniesieniu do higienistki stomatologicznej oraz asystentki stomatologicznej jest spójny i precyzyjny?

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17.8.2023r. (Dz.U. z 2023r., poz. 1972) minister właściwy do spraw zdrowia został zobligowany do wydania rozporządzenia, w którym ma określić szczegółowy wykaz czynności zawodowych, o których stanowi art. 13 ust. 1 ustawy jak wyżej, biorąc pod uwagę…...

Czytaj...

Kilka słów o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego – uwagi ustrojowe

W prawie, a przede wszystkim w świecie medycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego pełni ważną rolę. Poprzez tę strukturę realizowane jest przede wszystkim kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych, jak również w obszarze nauk o zdrowiu. Do zasadniczej działalności Centrum zalicza się również prowadzenie badań naukowych, a także prac rozwojowych w…...

Czytaj...

Jak będzie wyglądało kształcenie zawodowe u higienistek stomatologicznych czy asystentek stomatologicznych na podstawie ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972)

Tytułowe dwie grupy zawodowe od przyszłego roku (zasadniczo od 26.3.2024r.) staną się adresatami norm prawnych zawartych w ustawie o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972) pośród 15 innych zawodów medycznych[1]. Głównymi założeniami wyżej wymienionego aktu prawnego jest wprowadzenie regulacji rangi ustawowej, która…...

Czytaj...

Dyskusja w zakresie higienistki stomatologicznej czy asystentki stomatologicznej jako zawodu medycznego – rozmową o wymiarze aktualnym czy historycznym?

Tytułowe dwie grupy zawodowe od przyszłego roku (zasadniczo od 26.3.2024r.) staną się adresatami norm prawnych zawartych w ustawie o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972) pośród 15 innych zawodów medycznych[1]. Głównymi założeniami wyżej wymienionego aktu prawnego jest wprowadzenie regulacji rangi ustawowej,…...

Czytaj...

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodami medycznymi z oczekującą na wejście w życie regulacją ustawową analizowaną z perspektywy legislacyjnej

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 1.9.2023 r. podpisany przez Prezydenta RP. Tym samym projekt zyskuje status ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972). Należy zaznaczyć w tym miejscu, iż wymieniony powyżej akt prawny…...

Czytaj...

Prawa pacjenta – obowiązek informowania o prawach pacjenta

Z uwagi na to, iż w ostatnim czasie sporo się mówi w przestrzeni publicznej o jakości w ochronie zdrowia, bezpieczeństwie pacjenta, warto zwrócić uwagę również na prawa pacjenta, a w szczególności na obowiązek spoczywający w tym zakresie na  podmiocie realizującym świadczenie zdrowotne. Otóż niezwykle ważne jest, iż pacjent ma prawo do informacji o swoich…...

Czytaj...

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodem medycznym mającym uregulowanie normatywne

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 18.8.2023 r. przekazany do podpisu przez Prezydenta RP. Wskazany projekt dotyczy uregulowania warunków i zasad wykonywania (17) zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny…...

Czytaj...

Co z jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta?

Powyższym pytaniem nie bez przyczyny nawiązuje do tytułu rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 21 grudnia 2022 r. (RPU IX, poz. 2898). Rzeczony powyżej projekt aktu normatywnego ma swoją burzliwą historię legislacyjną, która ciągle się pisze. Z uwagi na ważkość poruszanej w tym projekcie…...

Czytaj...

Zdobywanie umiejętności zawodowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej i radiologii stomatologicznej (radiologii szczękowo-twarzowej) w drodze certyfikacji ww. umiejętności zawodowych, realizowanych przez towarzystwa naukowe lub instytutu badawcze

Mając na względzie regulację normatywną zawartą w art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731) lekarz albo lekarz dentysta może uzyskać certyfikat potwierdzający posiadane umiejętności zawodowe, zwany dalej „certyfikatem umiejętności zawodowej”. Lekarz albo lekarz dentysta może uzyskać…...

Czytaj...