W dniu 11 sierpnia zmarł prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

W dniu 11 sierpnia zmarł prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz

Z głębokim żalem informujemy o kolejnej stracie, jakiej doznała polska stomatologia. W piątek 11 sierpnia zmarł prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, znakomity specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej, ceniony dydaktyk, szanowany ekspert, mentor wielu polskich lekarzy protetyków.

Urodził się 05.10.1955 roku. Szkołę średnią ukończył w 1974 roku, a w roku 1977 ukończył Wydział Techniki Dentystycznej we Wrocławiu. Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1982 roku. 02.01.1983 roku został asystentem w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. 24.04.1985 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej, a drugi stopień specjalizacji z protetyki stomatologicznej dnia 29.03.1988 roku. Pracę doktorską pt. „Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach operacyjnych w zakresie twarzoczaszki” obronił 15.03.1991 roku i został awansowany na stanowisko adiunkta.

28.06.2004 roku Rada Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej  w Katowicach nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii – protetyki stomatologicznej.

01.10.2006 roku został powołany na stanowisko kierownika Zakładu Implantoprotetyki i Zaburzeń Czynnościowych Układu Stomatognatycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Postanowieniem z dnia 02.12.2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W latach 2011–2022 profesor Włodzimierz Więckiewicz był kierownikiem Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W trakcie swojej pracy naukowej odbył staże krajowe oraz staże i szkolenia zagraniczne w Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Niemczech,  Słowacji, USA, na Węgrzech i we Włoszech.    

Dnia 25.02.2009 roku został powołany na okres 5 lat do pełnienia funkcji Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyka stomatologiczna dla województwa dolnośląskiego.

Od 1983 do 2023 roku był członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W latach 2003–2006 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Dolnośląskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. W latach 2005–2013 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ), a od 2013 do 2022 roku Przewodniczącego. Podczas swojej działalności w PTDNŻ był członkiem Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącym PTDNŻ i Przewodniczącym. W 2022 roku otrzymał Godność Członka Honorowego PTDNŻ. Od 2005 do 2023 roku był członkiem Pierre Fauchard Academy Sekcja Polska.

W latach 2004–2015 pełnił funkcję przewodniczącego (4 razy), wiceprzewodniczącego (5 razy) oraz członka (11 razy) różnych komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji naukowych.

W latach 2009–2020 był członkiem Komisji Doktorskiej w 37 przewodach doktorskich oraz uczestniczył w posiedzeniach wielu innych komisji. W latach 2013–2020 zostało przeprowadzonych 7 rozpraw doktorskich, których był promotorem. Od 2005 roku recenzował 4 rozprawy habilitacyjne oraz 36 rozpraw doktorskich. W ostatnich latach był recenzentem 2 postępowań o nadanie tytułu profesora. Pod jego kierunkiem 2 lekarzy uzyskało I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej i 9 z protetyki stomatologicznej. Był opiekunem lekarzy polskich i zagranicznych odbywających staże z zakresu protetyki pooperacyjnej twarzoczaszki. Kierował 4 projektami naukowo-badawczymi, a w kolejnych 5 był członkiem zespołów badawczych.

Jego głównymi kierunkami badań były:

  • badania nad materiałami mogącymi mieć zastosowanie w protetyce pooperacyjnej do zaopatrzenia ubytków zewnątrzustnych szczęki i twarzy;
  • porównanie różnych metod zaopatrzenia protetycznego po zabiegach operacyjnych
    w zakresie twarzoczaszki z zastosowaniem protez wewnątrzustnych z obturatorami
    i zewnątrzustnych, czyli epitez twarzy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich utrzymanie na podłożu protetycznym;
  • badania mikroflory występującej u pacjentów po zabiegach operacyjnych usunięcia nowotworu szczęki na obrzeżu operowanym i w jamie pooperacyjnej, jak i na obturatorach wykonanych protez;
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń skroniowo-żuchowych;
  • ocena różnych systemów implantologicznych oraz nadbudów protetycznych stosowanych w implantoprotetyce;
  • wprowadzanie nowych technik w protetyce stomatologicznej.

Od roku 1983 prowadził zajęcia ze studentami stomatologii I, II, III, IV i V roku z zakresu modelarstwa stomatologicznego, materiałoznawstwa stomatologicznego, gerostomatologii, protetyki przedklinicznej i klinicznej oraz zaburzeń skroniowo-żuchwowych.

W 2002 roku został powołany przez Ministra Zdrowia na członka zespołu ekspertów do opracowania programu specjalizacji z dziedziny protetyka stomatologiczna. W latach 2006–2020 był 4-krotnie członkiem Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminu specjalizacyjnego.

Profesor Włodzimierz Więckiewicz w latach 2012–2016 kierował 7 ogólnopolskimi kursami Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) dla lekarzy specjalizujących się z dziedziny protetyka stomatologiczna.

Był członkiem Rad Naukowych następujących czasopism: „Protetyka Stomatologiczna”, „Dental Forum”, „Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały”, „Twój Przegląd Stomatologiczny”, „e-Dentico” i „Polimery w Medycynie”.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS) w 2000 roku uhonorowało Profesora Srebrną Odznaką Honorową PTS. W 2003 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową PTS. W 2008 roku otrzymał Godność Bene Meritus zatwierdzoną przez Prezydium Zarządu Głównego PTS. W 2023 roku otrzymał Godność Członka Honorowego PTS oraz medal im. prof. Zbigniewa Jańczuka nadany przez Prezydenta PTS.

Na przestrzeni lat otrzymał 8 nagród JM Rektora Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu za działalność dydaktyczną i naukową (I i II stopnia).

Był autorem 194  publikacji i 111 streszczeń i komunikatów zjazdowych. Publikował artykuły w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w zakresie protetyki stomatologicznej, m.in. w „The Journal of Prosthetic Dentistry” oraz „Journal of Prosthodontics”.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w dniu 18 sierpnia 2023 roku (piątek) o godzinie 13.00 w kościele p.w. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu, po której odprowadzimy zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Wyrazy najgłębszego współczucia Najbliższym Pana Profesora składa kierownictwo oraz wszyscy członkowie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.