Prawnik Radzi – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Prawnik Radzi

Dyskusja w zakresie higienistki stomatologicznej czy asystentki stomatologicznej jako zawodu medycznego – rozmową o wymiarze aktualnym czy historycznym?

Tytułowe dwie grupy zawodowe od przyszłego roku (zasadniczo od 26.3.2024r.) staną się adresatami norm prawnych zawartych w ustawie o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972) pośród 15 innych zawodów medycznych[1]. Głównymi założeniami wyżej wymienionego aktu prawnego jest wprowadzenie regulacji rangi ustawowej,…...

Czytaj...

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodami medycznymi z oczekującą na wejście w życie regulacją ustawową analizowaną z perspektywy legislacyjnej

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 1.9.2023 r. podpisany przez Prezydenta RP. Tym samym projekt zyskuje status ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1972). Należy zaznaczyć w tym miejscu, iż wymieniony powyżej akt prawny…...

Czytaj...

Prawa pacjenta – obowiązek informowania o prawach pacjenta

Z uwagi na to, iż w ostatnim czasie sporo się mówi w przestrzeni publicznej o jakości w ochronie zdrowia, bezpieczeństwie pacjenta, warto zwrócić uwagę również na prawa pacjenta, a w szczególności na obowiązek spoczywający w tym zakresie na  podmiocie realizującym świadczenie zdrowotne. Otóż niezwykle ważne jest, iż pacjent ma prawo do informacji o swoich…...

Czytaj...

Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodem medycznym mającym uregulowanie normatywne

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 18.8.2023 r. przekazany do podpisu przez Prezydenta RP. Wskazany projekt dotyczy uregulowania warunków i zasad wykonywania (17) zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny…...

Czytaj...

Co z jakością w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta?

Powyższym pytaniem nie bez przyczyny nawiązuje do tytułu rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta z dnia 21 grudnia 2022 r. (RPU IX, poz. 2898). Rzeczony powyżej projekt aktu normatywnego ma swoją burzliwą historię legislacyjną, która ciągle się pisze. Z uwagi na ważkość poruszanej w tym projekcie…...

Czytaj...

Zdobywanie umiejętności zawodowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej i radiologii stomatologicznej (radiologii szczękowo-twarzowej) w drodze certyfikacji ww. umiejętności zawodowych, realizowanych przez towarzystwa naukowe lub instytutu badawcze

Mając na względzie regulację normatywną zawartą w art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1731) lekarz albo lekarz dentysta może uzyskać certyfikat potwierdzający posiadane umiejętności zawodowe, zwany dalej „certyfikatem umiejętności zawodowej”. Lekarz albo lekarz dentysta może uzyskać…...

Czytaj...

Ostatnie zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417; tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876)) Ostatnie zmiany nowelizacyjne dokonane przez ustawodawcę dotyczą między innymi ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417; tj. z dnia…...

Czytaj...

Zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych na terenie świadczeniodawców – uwagi wybrane w kontekście praktycznym

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 58 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 974), służącej stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr…...

Czytaj...

Zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych jest prawem czy obowiązkiem?

W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417), dalej oznaczona jako „PrPacjRPPU” obowiązuje od dnia 25.11.2013 r. regulacja prawna[1], zgodnie z którą zarówno pacjent, jego przedstawiciel ustawowy czy nawet opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania: osobom wykonującym zawód…...

Czytaj...

Certyfikat umiejętności zawodowych – wymaga doprecyzowania poprzez uchwalenie szczególnego aktu prawnego – racja czy negacja ?

W dniu 21.07.2022 r. został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie dyspozycji normatywnej zawartej w art. 17 ust. 26 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790. Zasadniczym kryterium,…...

Czytaj...