Dr Gerhard Seeberger w Polsce – podsumowanie wizyty

Aktualności

Dr Gerhard Seeberger w Polsce – podsumowanie wizyty

Zapraszamy do lektury podsumowania wizyty w Polsce doktora Gerharda Seebergera, prezydenta Światowej Federacji Dentystycznej. Bardzo interesujące reminiscencje z uczestnictwa szefa FDI w CEDE 2019, 3. Kongresie Unii Stomatologii Polskiej i sesji poświęconej leczeniu endodontycznemu, spisał (również w wersji ENG) dr n. med. Hubert Gołąbek. 

Tegoroczna Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2019, odbywająca się regularnie każdego roku już od 28 lat, była niezmiennie niezwykłym wydarzeniem na skalę krajową. Liczne wykłady i warsztaty praktyczne wspaniale dopełniały atmosferę wymiany doświadczeń klinicznych pomiędzy dentystami z różnych zakątków Polski, co w połączeniu z możliwością poznania najnowszych osiągnięć technicznych urządzeń oraz materiałów stomatologicznych wystawionych na poznańskich halach targowych pozwalało spędzić 3 wrześniowe dni w prawdziwie eksperckim gronie lekarzy, przedstawicieli handlowych, ale i aktywnych higienistek oraz asystentek stomatologicznych, którym poświęcony został cały panel kongresu.

Jednak okres od 19 do 21 września 2019 był wyjątkowo szczególnymi dniami dla polskiej stomatologii, ponieważ wystawę CEDE 2019 zaszczycił swoją obecnością nowo wybrany Prezydent FDI World Dental Federation, Dr Gerhard K. Seeberger. Jego wizyta świetnie współgrała z charakterem znaczącej części wykładów tegorocznego kongresu, dotyczących rzetelności naukowej w podejmowaniu decyzji leczniczych. Temat ten stał się wyjątkowo gorący w dobie współczesnej, szeroko dostępnej w mediach społecznościowych, jak i środkach masowego przekazu, często nieprofesjonalnej wiedzy, wprowadzającej społeczeństwo w błąd. W trakcie ostatnich miesięcy pod ostrzałem znalazły się metody leczenia endodontycznego, a Dr. Seeberger jest jednym zewspółautorów dokumentu White Paper on EndodonticCare, w którym przeciwstawił się zakłamanemu obrazowi endodoncji, szerzonemu w ostatnim czasie.

Czytaj także: 

Gerhard Seeberger w Polsce (fotorelacja)

Gerhard Seeberger prezydentem FDI. Wkrótce przyleci do Polski

Gerhard Seeberger gościem specjalnym 3. KUSP!

Temat leczenia kanałowego to oczywiście tylko niewielki wycinek całej wiedzy stomatologicznej. Jako Prezydent FDI World DentalFederation, dr Gerhard K. Seeberger z radością dzielił się swoimi spostrzeżeniami i w innych obszarach stomatologii, które wymagają uwagi współczesnego świata.

Najważniejszą kwestią dotyczącą całej medycyny jest zakres działań profilaktycznych. Odwołując się do koncepcji pól zdrowia opracowanej przez Marca Lalonde’a, zdrowie człowieka uwarunkowane jest w aż 55% przez jego styl życia. W trakcie kuluarowych rozmów na temat wizji działań w zakresie profilaktyki, Dr. Seeberger przedstawił innowacyjny plan w tym obszarze. Jego zdaniem, nie tyle istotne okazują się być działania profilaktyczne same w sobie, ale jak można by to ująć „profilaktyka profilaktyki”, a zatem zapobieganie konieczności wdrażania zwiększonej ilości procedur zapobiegawczych – poprzez zdrowy tryb życia i dietę. Kto wybiera mądrze i prowadzi pozytywny tryb życia nie daje szans na negatyw. Dlatego też, „zdrowotne abecadło” jest konceptem dla zdrowego społeczeństwa, a nie tylko części cierpiącej na choroby i wymagającej interwencji lekarskich. Ludzie mogą stać się świadomymi zdrowia jamy ustnej jako wartościowego prekursora dla zdrowia i dobrego bytu, tylko jeśli są poinformowani i właściwie wyedukowani. Zdaje się to idealnie wpisywać w koncept Lalonde’a, tak jak wpisuje się w proces realizacji i zrównoważonego rozwoju uniwersalnego zakresu ubezpieczenia zdrowotnego (dokładnie w nawiązaniu do World Health Organization, WHO – Universal HealthCoverage). Tylko wtedy, kiedy trójca – dentyści-edukatorzy – społeczeństwo pozostanie nierozerwalnie związana z życiem jednostki, sytuacja faktycznie najbardziej rozpowszechnionej choroby, nieleczonej próchnicy zębów stałych, z pewnością poprawi się.

Inną z poruszonych kwestiiprzez nowego Prezydenta FDI było porównanie dostępności do najnowszych metod leczniczych w zakresie endodoncjiw różnych krajach świata. Jak można się spodziewać, osiągalność najnowszych zdobyczy naukowych i technicznych nie jest równomierna. Jednak, co najciekawsze, zgodnie z informacjami przekazywanymi przez PrezydentaSeeberger’a, niektóre z procedur mogą zostać wykonane w trudnych warunkach otoczenia z niemal tym samym rezultatem sukcesujak te wykonane w najnowszych klinikach krajów wysoko rozwiniętych w zakresie jednokorzeniowych zębów. Za przykład Dr Seeberger podaje tzw. metodę BRT, czyli Basic Root Canal Treatment, którą sam wykonywał w trakcie wyjazdów-misji stomatologicznych. W trakcie wykładu zaznaczył, że skuteczność takiej metody w odniesieniu do założenia 100% powodzenia leczenia w zaawansowanej technicznie klinice, metoda BRT może charakteryzować się sukcesem w 90%. Są to bardzo optymistyczne dane, szczególnie w odniesieniu do krajów nisko rozwiniętych, a często wymagających opieki stomatologicznej w najwyższym stopniu.

W FDI White Paper on EndodonticCare, współautorzy prof. OvePeters oraz dr Gerhard K. Seeberger zrewidowali wskazania do ekstrakcji zębów. Duża liczba usuwanych zębów, mogłaby z powodzeniem zostać utrzymana w jamie ustnej. Dotyczy to szczególnie zębów z dużymi zmianami okołowierzchołkowymi, które często są uważane za niezdatne do leczenia. Prawidłowa procedura endodontyczna pozwala zachować zęby w dobrym stanie lub zapobiec resorpcji kości wyrostka zębodołowego przez wiele lat, zwiększając komfort życia. Stanowisko to współbrzmiało z wnioskami płynącymi z prezentacji i innych wykładowców odbywającego się kongresu.

Wybiegając w obszar dalekosiężnych planów związanych ze stomatologią przyszłości, dr Seeberger również posiada w tym zakresie

lek. dent. Hubert Gołąbek

oryginalne koncepcje. Rozpościerają się one od pomysłów stworzenia prawdziwie biodegradowalnych szczoteczek do zębów, do wykorzystania naturalnych, zrównoważonych zasobów,dostępnych zaraz obok nas, jak piasek pustyni saharyjskiej dla przykładu. Nadchodzące lata dla światowej stomatologii pod kierownictwem Dr-a Seeberger’a, z pewnością będą należały do aktywnych okresów działalności wielu stomatologicznych organizacji na całym świecie.

Dr n. med. Hubert Gołąbek (na zdjęciu), lekarz dentysta, wykładowca 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. 

 

ENG version

This year’s Central European Dental Exhibition CEDE 2019, regularly held every year for 28 years, was undoubtedly an extraordinary event on a national scale. Numerous lectures and practical workshops enriched the atmosphere of exchange of clinical experience between dentists from various regions of Poland, which, combined with the opportunity to hear about the latest technical achievements in dental devices and materials, allowed us to spend 3 days of September in a truly expert group of doctors, sales representatives, but also active dental hygienists and dental assistants, to whom a whole separate panel of the congress was devoted.

The period from 19 to 21 September this year was exceptionally important for Polish dentistry, because the congress was honored by the presence of the newly elected President of the FDI World Dental Federation, Dr. Gerhard K. Seeberger. His visit harmonized with the nature of the majority of congress lectures concerning scientific reliability in making therapeutic decisions. This topic has become extremely hot nowadays. Loads of unprofessional dental knowledge flooded social media as well as mass media and misled society. In recent months, endodontic treatment has gone under fire and Dr. Seeberger is one of the co-authors of the White Paper on Endodontic Care document, in which he opposed the critical and false picture of endodontics that has been spread through society.

The topic of root canal treatment is only a small part of all dental knowledge of course. As a President of the FDI World Dental Federation, Dr. Gerhard K. Seeberger was happy to share his insights on other areas of dentistry that require attention of today’s world.

The most important issue concerning overall medicine is the scope of prevention. Referring to the concept of health fields developed by Marc Lalonde, human health depends in 55% on his/her lifestyle. During behind-the-scenes talks about the vision of possible prevention activities, Dr. Seeberger has presented an innovative plan in this area. In his opinion, preventive measures alone are not the key to avoid disease, but the “prophylaxis of prophylaxis” – preventing the need to increase the number of preventive procedures – through a healthy lifestyle and diet. Who chooses wisely and acts positively leaves no chance to the negative! Therefore, health literacy is a concept for a healthy society, and not only for the sick component of it. People can become aware of oral health as a valuable precursor for health and wellbeing only if they are informed and educated properly. This seems to fit perfectly into Lalonde’s concept, as it fits to the implementation process and the sustainability of Universal Health Coverage. Only when the trinity dentists – educators – society will remain inseparable for an individuals life span, the situation  of the actually most prevalent disease, untreated caries of permanent teeth, will certainly improve.

Another issue raised by the new FDI President was to compare the access to modern endodontic treatment methods in different countries of the world. As it might be expected, the availability of the latest scientific and technical achievements is not even. However, most interestingly, according to the information provided by President Seeberger, some of the procedures can be performed in difficult environmental conditions with almost the same result compared to those performed in modern clinics of highly developed countries in single root teeth. As an example, Dr. Seeberger gives the so-called BRT method, i.e. Basic Root Canal Treatment, which he also performed on his own during dental mission trips. During the lecture he pointed out that the effectiveness of such a method in relation to the assumption of 100% success of treatment in an advanced clinic, the BRT method can be successful in 90%. These are very optimistic data, especially for less developed countries, which often require the highest degree of dental care.

In the FDI White Paper on Endodontic Care, co-authors Prof. Ove A. Peters and Dr. Gerhard K. Seeberger revisited the indication for tooth extraction. A large number of teeth that are removed, could be successfully kept in the mouth. This is especially significant for teeth with large periapical lesions considered often times untreatable. A correct endodontic procedure allows to keep such teeth in good function or to avoid alveolar bone resorption for many years increasing the comfort of life. This position was in line with the conclusions drawn from presentations and other lectures during the congress.

When it comes to ​​far-reaching plans related to dentistry of the future, Dr. Seeberger has also genuine concepts in this area. They go from ideas of creating truly biodegradable toothbrushes to using natural sustainable resources, available right next to us, such as the Saharan desert sand, just to name one of them. The coming years will be undeniably beneficial for the world of dentistry under the leadership of Dr. Seeberger, and many dental organizations around the world will take part in this wonderful activity.

Hubert Gołąbek DMD, PhD