Ostatnie zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Prawnik Radzi

Ostatnie zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417; tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876))

Ostatnie zmiany nowelizacyjne dokonane przez ustawodawcę dotyczą między innymi ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417; tj. z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876)). Zostały one przeprowadzone na podstawie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 605) i obowiązują w polskim porządku prawnym od dnia 14.4.2023 r. Dotyczą one następujących kwestii. Po pierwsze opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. poz. 605), prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta. Powyższe postępowanie dotyczy świadczenia kompensacyjnego mającego charakter postępowania administracyjnego. Po drugie do zakresu działania Rzecznika Praw Pacjenta dodano wykonywanie zadań określonych w przepisach art. 41 ust. 2, 5 i 6, art. 42 ust. 5, art. 43 (związane z dysponowaniem państwowym funduszem celowym utworzonym w celu wypłacania świadczeń kompensacyjnych), art. 45 ust. 3 (informację o wysokości zwaloryzowanego świadczenia kompensacyjnego), art. 46 ust. 6 (informację o wysokości zwaloryzowanej opłaty za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego) , art. 47 ust. 4 i 5 (sprawy związane z wnioskiem o przyznanie świadczenia kompensacyjnego), art. 48 ust. 1 (odmowa wszczęcia lub umorzenie postępowania w sprawie świadczenia kompensacyjnego), art. 49 ust. 4, 8 i 13 (sprawy związane z zespołem do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych), art. 50 (dostęp do dokumentacji), art. 51 ust. 1-3, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 4, art. 54 ust. 2, art. 56 ust. 2 i art. 57 (zakres uprawnień i obowiązków Rzecznika Praw Pacjenta w postępowaniu w sprawie świadczenia kompensacyjnego) ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz prowadzenie wykazu stowarzyszeń posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz fundacji, o których mowa w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2023 r. poz. 166), do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta, zwanego dalej ,,wykazem organizacji pacjentów”. Po trzecie Rzecznik Praw Pacjentów prowadzi wykaz organizacji pacjentów. Rzeczony wykaz organizacji pacjentów zawiera: 1) nazwę organizacji pacjentów; 2) teren działania i siedzibę organizacji pacjentów; 3) cele i główne obszary działalności organizacji pacjentów, w szczególności problemy zdrowotne, których działalność ta dotyczy; 4) organ uprawniony do reprezentowania organizacji pacjentów oraz imiona i nazwiska osób wchodzących w jego skład; 5) sposób reprezentowania organizacji pacjentów; 6) informację, czy organizacja pacjentów należy do związku stowarzyszeń (federacji), a jeżeli tak, to do którego; 7) numer Krajowego Rejestru Sądowego, pod którym jest ujawniona organizacja pacjentów. Analizowany wykaz organizacji pacjentów jest prowadzony w formie elektronicznej. Rzecznik dokonuje wpisu organizacji pacjentów do wykazu organizacji pacjentów na jej wniosek. Wpis nie podlega opłacie. Do wniosku o wpis do wykazu organizacji pacjentów organizacja pacjentów dołącza kopię statutu stowarzyszenia lub fundacji. Rzecznik udostępnia na stronie internetowej urzędu go obsługującego wzór wniosku o wpis do wykazu organizacji pacjentów. Rzecznik dokonuje zmiany danych zawartych w wykazie organizacji pacjentów na podstawie informacji przekazanych przez organizację pacjentów. Organizacja pacjentów zawiadamia niezwłocznie Rzecznika o zmianie danych zawartych w wykazie organizacji pacjentów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia zmiany. W przypadku niedopełnienia przez organizację pacjentów tego obowiązku Rzecznik może wykreślić organizację pacjentów z wykazu organizacji pacjentów. Organizacja pacjentów może złożyć wniosek o wykreślenie jej z wykazu organizacji pacjentów. Rzecznik dokonuje wykreślenia organizacji pacjentów z wykazu organizacji pacjentów niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. Organizacja pacjentów wykreślona z wykazu organizacji pacjentów może złożyć ponowny wniosek o wpis do wykazu organizacji pacjentów. Wykaz organizacji pacjentów jest jawny. Wykaz organizacji pacjentów jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu obsługującego Rzecznika.