„Protetyka” oraz „Czasopismo stomatologiczne” z open access! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wiedza

„Protetyka” oraz „Czasopismo stomatologiczne” z open access!

Z ogromną radością informujemy, że czasopisma „Protetyka (Prosthodontics)” oraz „Czasopismo stomatologiczne (Journal of Stomatology)” można teraz czytać bez żadnych opłat.

Oba źródła wiedzy otrzymały status „open access”, co w praktyce oznacza, że są dostępne dla wszystkich, również osób, które nie są członkami PTS.

Czasopismo Protetyka Stomatologiczna / Prosthodontics, wydawane jest od 1965 roku, obecnie przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jako kwartalnik. Jest recenzowanym pismem naukowym, zawierającym artykuły poświęcone wszystkim aspektom protetyki stomatologicznej oraz pokrewnym dziedzinom naukowym.

Do druku mogą być zaakceptowane następujące formy publikacji: oryginalne prace badawcze i kliniczne Ori ginal articles, prace poglądowe Review articles, opisy przypadków i technik zabiegowych Case reports, doniesienia wstępne Short communications, listy do redakcji Letters to the Editor / Correspondence. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty Editorials, takie jak biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie Redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów. W przypadku listów dotyczących opublikowanych prac powinny one być opatrzone nagłówkiem z pełnymi danymi bibliograficznymi omawianej publikacji.

Prace do druku należy przygotowywać zgodnie z ujednoliconymi wymaganiami wobec artykułów przeznaczonych do druku w czasopismach biomedycznych, opracowanymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych  International Committee of Medical Journal Editors  (https://www.termedia.pl/Journal/Journal_of_Stomatology-137).

Redakcja Protetyki Stomatologicznej/Prosthodontics stosuje się do wytycznych Komitetu d.s. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w odniesieniu do etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej, które są omówione szczegółowo w Kodeksie Postępowania i Najlepszej Praktyki dla Redaktorów Czasopism (Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) z marca 2011, opracowanym przez Komitet d.s. Etyki Publikacyjnej COPE (http://www.protetstomatol.pl/).

W badaniach klinicznych Redakcja zaleca stosowanie wytycznych CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials), a także przestrzeganie zasad określonych w Deklaracji Helsińskiej (1975) z późniejszymi zmianami (1983).

Journal of Stomatology jest naukowym dwumiesięcznikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Są w nim publikowane recenzowane, polskie i zagraniczne prace ze wszystkich specjalności stomatologicznych oraz medycznych, a także z pokrewnych dziedzin nauki. Redakcja przygotowując artykuł do druku stosuje ujednolicone zasady obowiązujące dla czasopism biomedycznych, opracowane przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Czasopism Medycznych http://www.icmje.org/ .  Redakcja Journal of Stomatology stosuje się do wytycznych COPE (Commitee on Publication Ethics) w odniesieniu do

etyki publikacyjnej i nierzetelności naukowej co zawarto w osobnym stanowisku Redakcji dostępnym na stronie www.jstoma.com. W badaniach klinicznych Journal of Stomatology zaleca stosowanie wytycznych CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials). Do druku mogą być zaakceptowane następujące formy publikacji: oryginalne prace badawcze i kliniczne (Original article), artykuły przeglądowe (Review article), opisy przypadków i technik zabiegowych (Case report),  doniesienia wstępne (Short communications), listy do redakcji (Letter/Corespondence). W przypadku listów dotyczących opublikowanych prac powinny one być opatrzone nagłówkiem z pełnymi danymi bibliograficznymi omawianej publikacji. Ponadto do druku przyjmowane są inne teksty (Editorial) takie jak: biografie, wspomnienia pośmiertne, recenzje książek (na zlecenie redakcji), sprawozdania z kongresów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów.

Journal of Stomatology przyjmuje prace tylko w wersji elektronicznej z wykorzystaniem INDEX COPERNICUS Publishers Panel – PROFFESSIONAL, który gwarantuje pełną logistykę składanych publikacji, łącznie z procedurą recenzowania pracy. System zapewnia podwójną anonimowość: autora(ów) względem recenzentów oraz recenzentów względem autora(ów), a także recenzentów względem siebie. Każda publikacja jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów.   Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują pracę z druku.